Zobacz całą galerię


FAQ / podstawowe informacje

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Aktualizacja 02 lipca 2018

Czy w przypadku wniosku na założenie firmy mogę skorzystać z ulgi na start?

Ustawa "Prawo przedsiębiorcy" wprowadziła tzw. ulgę na start, tj.:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym osoby podejmujące działalność gospodarczą i chcące skorzystać z tego uprawnienia nie muszą wykazywać zgłoszenia do ZUS na etapie wniosku o płatność I transzy, lecz dopiero na etapie wniosku o II transzę (płatność końcowa). Pismo w tej sprawie znajduje się pod tym linkiem.

Zwracamy także uwagę na zmianę rozporządzenia dot. wdrażania LSR w tym zakresie. Rozporządzenie zmieniające znajduje się tu


Aktualizacja z 20 marca 2018

Poniżej zamieszczamy dodatkowe pytanie i odpowiedzi, natomiast zmiany we wcześniejszych odpowiedziach zaznaczone są na fioletowo.

Słyszałem, że są zmiany w dokumentowaniu miejsca zamieszkania, jak to teraz wygląda?

Zgodnie z zapisami instrukcji do wniosku (wersja 3z) po 31.12.2017 r., w celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania podmiotu - należy przedstawić:

· pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającą adres zamieszkania (kopia) wraz z: potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego – pieczęć, albo urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,

· albo zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania – kopia;

· albo wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku kopii zgodność z oryginałem potwierdza podmiot, który dany dokument wystawił lub LGD.

Czy mogę otrzymać dotację na założenie przedszkola?

Prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga zatem rejestracji w CEIDG i tym samym na taką działalność nie można otrzymać dotacji. Prosimy o analizę przepisów ustawy „Prawo oświatowe”:

Art. 170. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.

2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).

Z powyższego wynika, że jedynie działalność, o której mowa w ust 2 może być dotowana. Zachęcamy do lektury tego artykułu: https://www.biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/32-OTWIERAM_PRZEDSZKOLE_LUB_PUNKT_PRZEDSZKOLNY

Aktualizacja z 20 września 2017r.

Poniżej zamieszczamy dodatkowe pytanie i odpowiedzi, natomiast zmiany we wcześniejszych odpowiedziach zaznaczone są na brązowo.

Jak wyglądają terminy związane z oceną i jak długo czeka się na podpisanie umowy?

LGD ma 45 dni na ocenę wniosków (jeżeli wezwie wnioskodawcę do uzupełnień termin ten wydłuża się o 7 dni) i następnie 7 dni na przekazanie wybranych wniosków i dokumentacji związanej z wyborem do urzędu marszałkowskiego. UM ma w chwili obecnej 4 miesiące na weryfikację wniosków. Tym samym czas od zakończenia naboru do ewentualnego podpisania umowy może trwać nawet 5-6 miesięcy (jeśli np. termin zostanie wydłużony). Przy planowaniu realizacji operacji, należy dodatkowo wziąć pod uwagę termin ogłoszenia naboru (14-30 dni dni) i czas trwania samego naboru (14-30 dni).

Przy ubieganiu się o dotację na podjęcie działalności czy mogę założyć firmę po wybraniu wniosku, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Nie, działalność można założyć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z samorządem województwa. Należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

Chciałbym założyć firmę, a jednocześnie pracuję na etat z minimalnym wynagrodzeniem. Czy mnie także obowiązuje ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadowe czy tylko ubezpieczenie zdrowotne?

Niezależnie od przepisów ogólnych ubezpieczenie emerytalno –rentowe i wypadkowe jest zobowiązaniem umownym i należy się do niego zgłosić z tytułu prowadzonej działalności, nawet wtedy gdy na podstawie przepisów ogólnych obowiązkowe jest jedynie ubezpieczeni zdrowotne. Jest to warunek konieczny do wypłaty premii (I transzy). Zalecamy każdorazowo sprawdzenie w danym oddziale ZUS możliwość ubezpieczenia i wysokość składek.

Czy organizacja pozarządowa może sfinansować swój wkład własny z dotacji  gminy?

Tak, na podstawie zmiany przepisów organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może sfinansować swój wkład z innych środków publicznych.

Czy mogę rozpocząć realizację inwestycji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia koszty są kwalifikowane, jeśli są poniesione po podpisaniu umowy (za wyjątkiem kosztów ogólnych). Jako że jest tu mowa o poniesionych kosztach, to w naszej ocenie realizację rzeczową można rozpocząć przed podpisaniem umowy – wnioskodawca czyni to jednak na własne ryzyko Należy także pamiętać o zgodnym z przepisami wyborze wykonawcy.

Czy dla każdej inwestycji muszę mieć własność gruntu/nieruchomości związanej z tą inwestycją?

Na mocy zmienionych przepisów własność/współwłasność lub dysponowanie gruntem/nieruchomością jest konieczne przy inwestycjach trwale związanych z nieruchomością (w szczególności prowadzone są roboty budowlane lub następuje montaż maszyn, lub urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością).

Czy wykonawcę/dostawcę usług muszę wybrać na podstawie przetargu?

Sposób wyłaniania wykonawców robót/usług/dostaw zależy od tego, czy wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeśli nie, to obowiązują go przepisy (szczególnie art. 43a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy (link do przedmiotowego rozporządzenia). Beneficjenci są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 zł netto. W takim przypadku są zobowiązani do przygotowania zapytania ofertowego i upublicznienia go na specjalnym portalu – szczegóły znajdują się pod tym linkiem: http://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

Uwaga: zmiana progu: od 21 lutego 2018 uległ zwiększeniu próg wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro (ujednolicenie z zapisami ustawy PZP, czyli prawo zamówień publicznych). Więcej o tym tu:  http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1088/zmiana-zasad-dot-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcy

Jednocześnie zwracamy uwagę, ze zastosowanie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie ogranicza się jedynie do upublicznienia oferty na portalu ARiMR, ale do przeprowadzenia wyboru zgodnie z w/w rozporządzeniem.


Aktualizacja FAQ – 28.03.2017

1. Czy na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę ubezpieczoną w KRUS można uzyskać dotację w ramach działania „rozwijanie działalności gospodarczej” oraz czy osoba ubezpieczona w KRUS kwalifikuje się do uzyskania dotacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. poz. 1570), pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. W odniesieniu do operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, rozporządzenie nie wprowadza dodatkowych ograniczeń w zakresie możliwości pozostawania ubezpieczonym w KRUS w stosunku do przepisów o systemie ubezpieczeń społecznym rolników.

2. Czy przedsiębiorca, który prowadzi działalność i nie jest na ZUS-ie (opłaca tzw. Podwójny KRUS), jeżeli chce skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ww. działania musi od razu przejść na ZUS czy też, jeżeli krajowe przepisy mu na to pozwalają może pozostać na zwiększonym KRUS-ie?

Przepisy rozporządzenia wykonawczego nie nakładają takiego ograniczenia. Warunki przyznania pomocy w tym zakresie odnoszą się do działalności gospodarczej, która powinna podlegać przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast zmiana podmiotu, w którym beneficjent jest ubezpieczony (z KRUS na ZUS) nastąpi naturalnie w trakcie realizacji biznesplanu, w wyniku przekroczenia kwoty granicznej o której mowa w przepisach ustawy o KRUS.

UWAGA: na niebiesko zaznaczono zaktualizowane dnia 14.12.2016 r. informacje!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące różnych działań wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, czyli obszarem wdrażanym przez lokalne grupy działania, popularnie nazywanym "Leaderem".

Agencja będzie cyklicznie , co drugi piątek,  aktualizować zestawienia, zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych do regularnego zaglądania na stronę. 

Link do strony z odpowiedziami ARiMR

(poddziałanie 19.2.)

Najnowsze pytania:

1. Jak udokumentować miejsce zamieszkania na terenie objętym LSR?

Do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć:

Dokument tożsamości – kopia.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości. Kopie strony/stron powinny zawierać dane osobowe oraz adres zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będący obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały na podstawie, którego UM będzie mógł potwierdzić miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. W przypadku wspólników spółki cywilnej należy załączyć kopie dokumentów tożsamości każdego ze wspólników spółki.

lub

Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – oryginał i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w przypadku pozostałych operacji realizowanych przez osoby fizyczne, w tym projektów dotyczących rozwijania działalności gospodarczej – oryginał

UWAGA: W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna, której adres zamieszkania wpisany w części B.II. pole 7. wniosku różni się od adresu zameldowania na pobyt stały podanego w dokumencie tożsamości, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności.

2. Czy składając wniosek o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej muszę mieć pozwolenie na budowę?

Jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń to do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednak w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę w dniu składania wniosku, decyzję taką powinien dostarczyć najpóźniej na etapie składania pierwszego wniosku o płatność.

 ---

UWAGA! Na czerwono zaznaczono wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

--- 

1. Jakie działania będą wspierane w nowym okresie programowania ?

Pomoc będzie przyznawana w zakresie:

1) Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

2) Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (gminy: Brzeg Dolny, Głogów [gm. wiejska], Jemielno, Malczyce, Miękinia, Pęcław, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wołów oraz Wińsko) poprzez:

a. Podejmowanie działalności gospodarczej,

b. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego będących przedsiębiorstwami spożywczymi,

c. Rozwijanie działalności gospodarczej,

- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

3) Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a. w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub

b. w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c. w zakresie rozwijania rynków zbytu lub usług lokalnych.

4) Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie i modernizacji targowisk.

5) Zachowania dziedzictwa lokalnego.

6)  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej.

7) Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach powyższych działań określonych przepisami ogólnymi zaplanowała w swojej lokalnej strategii rozwoju (LSR) dwa cele główne i 5 przedsięwzięć i odpowiadających im celów szczegółowych. Zakres działań opisany jest w LSR, z którą należy się zapoznać.

2. Kto może ubiegać się o pomoc ?

O wparcie może ubiegać się osoba fizyczna (pełnoletni obywatel państwa członkowskiego UE, mający miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR – jeśli nie wykonuje działalności gospodarczej lub miejsce, w którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. Jak rozumieć obszar wiejski?

Obszar wiejski to obszar z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców, co w naszym przypadku oznacza, że cały obszar LGD i wszystkie jego miejscowości kwalifikują się do wsparcia. Jednocześnie, dla niektórych działań przewidziano kryterium wyboru premiujące działania w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.

4. Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać pomoc na podjęcie działalności gospodarczej?

Pomoc na podjęcie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli osoba ubiegająca się o jej otrzymanie:

· nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,

· w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej,
w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- i nie została jej dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Operacja musi zakładać:

Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, i jej wykonanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia płatności końcowej;

5. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc na rozwój działalności gospodarczej?

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją wykonuje (w przypadku spółki cywilnej warunek ten muszą spełnić wszyscy wspólnicy)

)2) Operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, lub w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie;

Warunek utworzenia miejsca pracy nie jest wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc nie większą niż 25 tys. zł, przy czym minimalna wartość projektu musi wynieść 50 tys. zł.

6. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Wysokość wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ustalono na poziomie:

§ 100 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Turystyka na Szlaku Odry”, czyli projekty związane z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją.

§ 50 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Marka Krainy Łęgów Odrzańskich”, czyli projekty związane z rękodziełem, rzemiosłem i produktem lokalnym.

§ 60 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”, czyli projekty związane z pozostałymi sektorami poza działalnością wykluczoną przepisami ogólnymi – patrz pyt. 7.

UWAGA: są to kwoty stałe, tzn. wnioskowane kwoty powinny odpowiadać (być równe) wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności gospodarczej określonego powyżej. Jednocześnie opracowany biznes plan będzie musiał być uzasadniony ekonomicznie, co oznacza, że planowane inwestycje muszą uzasadnić wnioskowaną kwotę. Należy również zwrócić uwagę na racjonalność kosztów, bo każde obniżenie ze względu na brak racjonalności/uzasadnienia obniży automatycznie wysokość pomocy, a tym samym będzie przesłanką do nieprzyznania wsparcia, jako że kwota wsparcia jest sztywna i nie ulega zmianom. Należy przy tym podkreślić, że biznesplan jest uznany za racjonalny, jeżeli minimum 70% zaplanowanych kosztów zostanie uznanych za racjonalne. Zapis ten pozwala teoretycznie na zaplanowanie kosztów mniejszych niż wnioskowana premia (jednak nie mniej niż 70% wysokości danej premii). W takim przypadku należy jednak zwrócić szczególną uwagę na racjonalność kosztów, bo każde obniżanie może spowodować nie przyznanie pomocy. 

7. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać na rozwój działalności gospodarczej?

Wysokość wparcia na rozwój działalności gospodarczej ustalono na poziomie:

do 300 tys. zł – do 70 % kosztów kwalifikowanych (w postaci refundacji).

8. Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Tak. Dla nowych przedsiębiorców 80% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 20% po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem.

9. Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Nie. Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków. Możliwe jest jednak wnioskowanie o zaliczkę do 50% pomocy kosztów inwestycyjnych.

10. Od kiedy można ponosić wydatki w ramach projektu?

Co do zasady wydatki są kwalifikowane dopiero od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, a  wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy można ponieść i zaliczyć do kosztów kwalifikowanych jedynie koszty ogólne poniesione po 1 stycznia 2014 roku.

11. Czy wsparcie na działania związane z przedsiębiorczością można otrzymać na każdą prowadzoną działalność?

Nie, przepisy ogólne wykluczyły ze wsparcia działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako:

§ działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

§ górnictwo i wydobywanie;

§ działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

§ przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

§ wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

§ produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

§ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

§ produkcja metali;

§ produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep oraz motocykli;

§ transport lotniczy i kolejowy;

§ gospodarka magazynowa.

12. Jakie koszty można refundować w ramach pomocy na rozwój działalności gospodarczej?

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

§ koszty ogólne,

§ zakupu robót budowlanych lub usług,

§ zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentu, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich prawa majątkowych lub znaków towarowych,

§ najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

§ zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

§ zakupu FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Aktualizacja 02 lipca 2018

Czy w przypadku wniosku na założenie firmy mogę skorzystać z ulgi na start?

Ustawa "Prawo przedsiębiorcy" wprowadziła tzw. ulgę na start, tj.:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym osoby podejmujące działalność gospodarczą i chcące skorzystać z tego uprawnienia nie muszą wykazywać zgłoszenia do ZUS na etapie wniosku o płatność I transzy, lecz dopiero na etapie wniosku o II transzę (płatność końcowa). Pismo w tej sprawie znajduje się pod tym linkiem.

Zwracamy także uwagę na zmianę rozporządzenia dot. wdrażania LSR w tym zakresie. Rozporządzenie zmieniające znajduje się tu


Aktualizacja z 20 marca 2018

Poniżej zamieszczamy dodatkowe pytanie i odpowiedzi, natomiast zmiany we wcześniejszych odpowiedziach zaznaczone są na fioletowo.

Słyszałem, że są zmiany w dokumentowaniu miejsca zamieszkania, jak to teraz wygląda?

Zgodnie z zapisami instrukcji do wniosku (wersja 3z) po 31.12.2017 r., w celu potwierdzenia adresu miejsca zamieszkania podmiotu - należy przedstawić:

· pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającą adres zamieszkania (kopia) wraz z: potwierdzeniem złożenia zeznania w formie prezentaty urzędu skarbowego – pieczęć, albo urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,

· albo zaświadczeniem z urzędu skarbowego potwierdzającym fakt złożenia zeznania – kopia;

· albo wystawione na podmiot i jego adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

Kopie ww. dokumentów mogą być zanonimizowane w zakresie danych zbędnych w procesie weryfikacji, tj. danych innych niż adres zamieszkania i dane identyfikacyjne podmiotu. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku kopii zgodność z oryginałem potwierdza podmiot, który dany dokument wystawił lub LGD.

Czy mogę otrzymać dotację na założenie przedszkola?

Prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Nie wymaga zatem rejestracji w CEIDG i tym samym na taką działalność nie można otrzymać dotacji. Prosimy o analizę przepisów ustawy „Prawo oświatowe”:

Art. 170. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.

2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255).

Z powyższego wynika, że jedynie działalność, o której mowa w ust 2 może być dotowana. Zachęcamy do lektury tego artykułu: https://www.biznes.gov.pl/poradnik/-/scenariusz/32-OTWIERAM_PRZEDSZKOLE_LUB_PUNKT_PRZEDSZKOLNY

Aktualizacja z 20 września 2017r.

Poniżej zamieszczamy dodatkowe pytanie i odpowiedzi, natomiast zmiany we wcześniejszych odpowiedziach zaznaczone są na brązowo.

Jak wyglądają terminy związane z oceną i jak długo czeka się na podpisanie umowy?

LGD ma 45 dni na ocenę wniosków (jeżeli wezwie wnioskodawcę do uzupełnień termin ten wydłuża się o 7 dni) i następnie 7 dni na przekazanie wybranych wniosków i dokumentacji związanej z wyborem do urzędu marszałkowskiego. UM ma w chwili obecnej 4 miesiące na weryfikację wniosków. Tym samym czas od zakończenia naboru do ewentualnego podpisania umowy może trwać nawet 5-6 miesięcy (jeśli np. termin zostanie wydłużony). Przy planowaniu realizacji operacji, należy dodatkowo wziąć pod uwagę termin ogłoszenia naboru (14-30 dni dni) i czas trwania samego naboru (14-30 dni).

Przy ubieganiu się o dotację na podjęcie działalności czy mogę założyć firmę po wybraniu wniosku, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Nie, działalność można założyć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z samorządem województwa. Należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.

Chciałbym założyć firmę, a jednocześnie pracuję na etat z minimalnym wynagrodzeniem. Czy mnie także obowiązuje ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadowe czy tylko ubezpieczenie zdrowotne?

Niezależnie od przepisów ogólnych ubezpieczenie emerytalno –rentowe i wypadkowe jest zobowiązaniem umownym i należy się do niego zgłosić z tytułu prowadzonej działalności, nawet wtedy gdy na podstawie przepisów ogólnych obowiązkowe jest jedynie ubezpieczeni zdrowotne. Jest to warunek konieczny do wypłaty premii (I transzy). Zalecamy każdorazowo sprawdzenie w danym oddziale ZUS możliwość ubezpieczenia i wysokość składek.

Czy organizacja pozarządowa może sfinansować swój wkład własny z dotacji  gminy?

Tak, na podstawie zmiany przepisów organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może sfinansować swój wkład z innych środków publicznych.

Czy mogę rozpocząć realizację inwestycji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia koszty są kwalifikowane, jeśli są poniesione po podpisaniu umowy (za wyjątkiem kosztów ogólnych). Jako że jest tu mowa o poniesionych kosztach, to w naszej ocenie realizację rzeczową można rozpocząć przed podpisaniem umowy – wnioskodawca czyni to jednak na własne ryzyko Należy także pamiętać o zgodnym z przepisami wyborze wykonawcy.

Czy dla każdej inwestycji muszę mieć własność gruntu/nieruchomości związanej z tą inwestycją?

Na mocy zmienionych przepisów własność/współwłasność lub dysponowanie gruntem/nieruchomością jest konieczne przy inwestycjach trwale związanych z nieruchomością (w szczególności prowadzone są roboty budowlane lub następuje montaż maszyn, lub urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością).

Czy wykonawcę/dostawcę usług muszę wybrać na podstawie przetargu?

Sposób wyłaniania wykonawców robót/usług/dostaw zależy od tego, czy wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeśli nie, to obowiązują go przepisy (szczególnie art. 43a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy (link do przedmiotowego rozporządzenia). Beneficjenci są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 zł netto. W takim przypadku są zobowiązani do przygotowania zapytania ofertowego i upublicznienia go na specjalnym portalu – szczegóły znajdują się pod tym linkiem: http://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-prow-2014-2020.html

Uwaga: zmiana progu: od 21 lutego 2018 uległ zwiększeniu próg wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro (ujednolicenie z zapisami ustawy PZP, czyli prawo zamówień publicznych). Więcej o tym tu:  http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1088/zmiana-zasad-dot-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcy

Jednocześnie zwracamy uwagę, ze zastosowanie konkurencyjnego wyboru wykonawców nie ogranicza się jedynie do upublicznienia oferty na portalu ARiMR, ale do przeprowadzenia wyboru zgodnie z w/w rozporządzeniem.


Aktualizacja FAQ – 28.03.2017

1. Czy na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę ubezpieczoną w KRUS można uzyskać dotację w ramach działania „rozwijanie działalności gospodarczej” oraz czy osoba ubezpieczona w KRUS kwalifikuje się do uzyskania dotacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. poz. 1570), pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. W odniesieniu do operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, rozporządzenie nie wprowadza dodatkowych ograniczeń w zakresie możliwości pozostawania ubezpieczonym w KRUS w stosunku do przepisów o systemie ubezpieczeń społecznym rolników.

2. Czy przedsiębiorca, który prowadzi działalność i nie jest na ZUS-ie (opłaca tzw. Podwójny KRUS), jeżeli chce skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ww. działania musi od razu przejść na ZUS czy też, jeżeli krajowe przepisy mu na to pozwalają może pozostać na zwiększonym KRUS-ie?

Przepisy rozporządzenia wykonawczego nie nakładają takiego ograniczenia. Warunki przyznania pomocy w tym zakresie odnoszą się do działalności gospodarczej, która powinna podlegać przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast zmiana podmiotu, w którym beneficjent jest ubezpieczony (z KRUS na ZUS) nastąpi naturalnie w trakcie realizacji biznesplanu, w wyniku przekroczenia kwoty granicznej o której mowa w przepisach ustawy o KRUS.

UWAGA: na niebiesko zaznaczono zaktualizowane dnia 14.12.2016 r. informacje!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące różnych działań wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, czyli obszarem wdrażanym przez lokalne grupy działania, popularnie nazywanym "Leaderem".

Agencja będzie cyklicznie , co drugi piątek,  aktualizować zestawienia, zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych do regularnego zaglądania na stronę. 

Link do strony z odpowiedziami ARiMR

(poddziałanie 19.2.)

Najnowsze pytania:

1. Jak udokumentować miejsce zamieszkania na terenie objętym LSR?

Do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć:

Dokument tożsamości – kopia.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości. Kopie strony/stron powinny zawierać dane osobowe oraz adres zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będący obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały na podstawie, którego UM będzie mógł potwierdzić miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. W przypadku wspólników spółki cywilnej należy załączyć kopie dokumentów tożsamości każdego ze wspólników spółki.

lub

Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – oryginał i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w przypadku pozostałych operacji realizowanych przez osoby fizyczne, w tym projektów dotyczących rozwijania działalności gospodarczej – oryginał

UWAGA: W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna, której adres zamieszkania wpisany w części B.II. pole 7. wniosku różni się od adresu zameldowania na pobyt stały podanego w dokumencie tożsamości, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności.

2. Czy składając wniosek o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej muszę mieć pozwolenie na budowę?

Jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń to do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednak w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę w dniu składania wniosku, decyzję taką powinien dostarczyć najpóźniej na etapie składania pierwszego wniosku o płatność.

 ---

UWAGA! Na czerwono zaznaczono wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

--- 

1. Jakie działania będą wspierane w nowym okresie programowania ?

Pomoc będzie przyznawana w zakresie:

1) Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

2) Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (gminy: Brzeg Dolny, Głogów [gm. wiejska], Jemielno, Malczyce, Miękinia, Pęcław, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wołów oraz Wińsko) poprzez:

a. Podejmowanie działalności gospodarczej,

b. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego będących przedsiębiorstwami spożywczymi,

c. Rozwijanie działalności gospodarczej,

- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

3) Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a. w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub

b. w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c. w zakresie rozwijania rynków zbytu lub usług lokalnych.

4) Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie i modernizacji targowisk.

5) Zachowania dziedzictwa lokalnego.

6)  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej.

7) Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach powyższych działań określonych przepisami ogólnymi zaplanowała w swojej lokalnej strategii rozwoju (LSR) dwa cele główne i 5 przedsięwzięć i odpowiadających im celów szczegółowych. Zakres działań opisany jest w LSR, z którą należy się zapoznać.

2. Kto może ubiegać się o pomoc ?

O wparcie może ubiegać się osoba fizyczna (pełnoletni obywatel państwa członkowskiego UE, mający miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR – jeśli nie wykonuje działalności gospodarczej lub miejsce, w którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. Jak rozumieć obszar wiejski?

Obszar wiejski to obszar z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców, co w naszym przypadku oznacza, że cały obszar LGD i wszystkie jego miejscowości kwalifikują się do wsparcia. Jednocześnie, dla niektórych działań przewidziano kryterium wyboru premiujące działania w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.

4. Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać pomoc na podjęcie działalności gospodarczej?

Pomoc na podjęcie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli osoba ubiegająca się o jej otrzymanie:

· nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,

· w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej,
w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- i nie została jej dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Operacja musi zakładać:

Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, i jej wykonanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia płatności końcowej;

5. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc na rozwój działalności gospodarczej?

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją wykonuje (w przypadku spółki cywilnej warunek ten muszą spełnić wszyscy wspólnicy)

)2) Operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, lub w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie;

Warunek utworzenia miejsca pracy nie jest wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc nie większą niż 25 tys. zł, przy czym minimalna wartość projektu musi wynieść 50 tys. zł.

6. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Wysokość wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ustalono na poziomie:

§ 100 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Turystyka na Szlaku Odry”, czyli projekty związane z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją.

§ 50 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Marka Krainy Łęgów Odrzańskich”, czyli projekty związane z rękodziełem, rzemiosłem i produktem lokalnym.

§ 60 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”, czyli projekty związane z pozostałymi sektorami poza działalnością wykluczoną przepisami ogólnymi – patrz pyt. 7.

UWAGA: są to kwoty stałe, tzn. wnioskowane kwoty powinny odpowiadać (być równe) wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności gospodarczej określonego powyżej. Jednocześnie opracowany biznes plan będzie musiał być uzasadniony ekonomicznie, co oznacza, że planowane inwestycje muszą uzasadnić wnioskowaną kwotę. Należy również zwrócić uwagę na racjonalność kosztów, bo każde obniżenie ze względu na brak racjonalności/uzasadnienia obniży automatycznie wysokość pomocy, a tym samym będzie przesłanką do nieprzyznania wsparcia, jako że kwota wsparcia jest sztywna i nie ulega zmianom. Należy przy tym podkreślić, że biznesplan jest uznany za racjonalny, jeżeli minimum 70% zaplanowanych kosztów zostanie uznanych za racjonalne. Zapis ten pozwala teoretycznie na zaplanowanie kosztów mniejszych niż wnioskowana premia (jednak nie mniej niż 70% wysokości danej premii). W takim przypadku należy jednak zwrócić szczególną uwagę na racjonalność kosztów, bo każde obniżanie może spowodować nie przyznanie pomocy. 

7. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać na rozwój działalności gospodarczej?

Wysokość wparcia na rozwój działalności gospodarczej ustalono na poziomie:

do 300 tys. zł – do 70 % kosztów kwalifikowanych (w postaci refundacji).

8. Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Tak. Dla nowych przedsiębiorców 80% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 20% po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem.

9. Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Nie. Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków. Możliwe jest jednak wnioskowanie o zaliczkę do 50% pomocy kosztów inwestycyjnych.

10. Od kiedy można ponosić wydatki w ramach projektu?

Co do zasady wydatki są kwalifikowane dopiero od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, a  wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy można ponieść i zaliczyć do kosztów kwalifikowanych jedynie koszty ogólne poniesione po 1 stycznia 2014 roku.

11. Czy wsparcie na działania związane z przedsiębiorczością można otrzymać na każdą prowadzoną działalność?

Nie, przepisy ogólne wykluczyły ze wsparcia działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako:

§ działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

§ górnictwo i wydobywanie;

§ działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

§ przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

§ wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

§ produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

§ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

§ produkcja metali;

§ produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep oraz motocykli;

§ transport lotniczy i kolejowy;

§ gospodarka magazynowa.

12. Jakie koszty można refundować w ramach pomocy na rozwój działalności gospodarczej?

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

§ koszty ogólne,

§ zakupu robót budowlanych lub usług,

§ zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentu, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich prawa majątkowych lub znaków towarowych,

§ najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

§ zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

§ zakupu
PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica