Zobacz całą galerię


Nabór III/2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”
działającego na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia

w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"
objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

ogłasza konkurs nr III/2013 na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu następujących działań:


1.    Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 718 298,94  złotych w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 718 298,94 złotych.
2.    Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, limit dostępnych środków: 488 321,57 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 156 518,13 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 331 803,44 zł, z czego 164 608,80 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
3.    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 400 000,00 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych, z czego 100 000,00 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.
4.    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 100 000,00 złotych. w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 100 000,00 złotych.
Termin składania wniosków: od 16 września 2013 r. do 09 października 2013 r. do godziny 16:00.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich, które mieści się w Prochowicach  przy Placu Kopernika 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) wraz z oświadczeniem zgodności wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy i instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich”: www.lgdodra.pl, w biurze LGD oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl , a w przypadku operacji z pkt. 3, 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

UWAGA: Nabór TEMATYCZNY- dodatkowy nr III/2013 dotyczy tylko nowego rozszerzonego zakresu LSR LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” ujednoliconej w związku z wyborem LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1.Operacja musi być zgodna z:
- celem ogólnym 1 zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym z dwóch wskazanych  przedsięwzięć  zapisanych w  LSR tj.:
•    II Rozpoznawalna, o wyjątkowych walorach Kraina Łęgów Odrzańskich dla celów szczegółowych:
o    1.2 Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
o    1.3 Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną
o    1.4 Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby
•    VI e-Kraina Łęgów Odrzańskich dla celów szczegółowych:
o    1.1.    Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
o    1.2.    Animowanie i podtrzymywanie wielokulturowego życia obszaru oraz dbanie o jego zasoby przyrodnicze i spuściznę historyczną
o    1.3.    Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury związanej z turystyką wodną po Odrze
o    1.4.    Utworzenie oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby
o    1.5.    Prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej region Krainy Łęgów Odrzańskich
o    1.6. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
UWAGA: Przedsięwzięcie II będzie brane pod uwagę tylko wówczas gdy będzie ono zgodne z dodatkowymi działaniami ujętymi w LSR.

2.Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru:
- co najmniej 10 punktów w przypadku działania Odnowa i rozwój wsi
- co najmniej 12 punktów w przypadku działania Małe projekty,
- co najmniej 8 punkty w przypadku dziania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- co najmniej 10 punkty w przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”  udziela bezpłatnych konsultacji dot. przygotowania wniosku. Wnioski złożone po upływie określonego w ogłoszeniu terminu nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD w Prochowicach przy Placu Kopernika 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 76/ 858 45 45, e-mail: t.sokolowski@lgdodra.pl; annaperegrym@lgdodra.pl
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Wnioski i załączniki

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica