Zobacz całą galerię


Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Pomoc jest przyznawana:

1) gminie;

2) instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;

3) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych

4) organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

Zakres pomocy

Pomoc jest przyznawana w zakresie:

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;

2) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury lub targowisk;

3) budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli;

4) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;

5) związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

6) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

7) budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;

8) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;

9) rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

10) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

11) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

12) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

13) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie — w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1–12;

14) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do realizacji operacji;

15) zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

16) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Poziom dofinansowania

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 80 % tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości — nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu.

Konsultacji udziela:
Małgorzata Szczerba

e-mail: malgorzatakowalczyk@lgdodra.pl
tel. 76/858 45 45


Wnioski i załączniki:

Ogłoszenia o naborach

Dokumentacja konkursowa

Rozporządzenie dot. "Odnowy i rozwoju wsi":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.01.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12.08.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.04.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31.07.2008r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.02.2008r. pobierz

Rozporządzenie dot. "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.12.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 09.03.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.08.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.04.2009r. pobierz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2008r. pobierz

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica