Zobacz całą galerię


Najczęściej zadawane pytania

W jakim dokumencie określone zostały „kryteria dostępu” do uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Kryteria dostępu są to warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach dziania PROW 2007 – 2013. Zostały one określone w PROW 2007 – 2013 przyjętym decyzją KE w dniu 7 września 2007r. oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. z późn. zm.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Czy do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszt sprawowania nadzoru budowlanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”?

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Biorąc pod uwagę, iż koszty sprawowania nadzoru budowlanego są bezpośrednio związane z realizacją operacji to mogą być kwalifikowalne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Czy remont zabytkowego pałacu pełniącego funkcje mieszkalne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” będzie mógł stanowić koszt kwalifikowalny?

Remont pomieszczeń mieszkalnych nie stanowi kosztu kwalifikowanego w przedmiotowym działaniu.

Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” po podpisaniu umowy z Beneficjentem możliwa jest zmiana zestawienia rzeczowo – finansowego?

Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznanie pomocy w ramach ww. działania, umowa może zostać zmieniona na pisemnym wniosek każdej ze stron, przy czym zmian ta nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy określonej w § 4 ust. 1 i zmiany celu projektu (§ 13 ust. 1). Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku zmian zakresu rzeczowego operacji w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, stanowiącym załącznik do umowy - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność (§ 13 ust. 4). Zmiana zakresu rzeczowego w zestawieni rzeczowo – finansowym powinna dotyczyć przypadków, kiedy w trakcie realizacji operacji zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przyznawania pomocy.

Czy jest możliwość finansowania operacji polegającej na odnowieniu ciągów pieszych na terenie cmentarza wpisanego do ewidencji zabytków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”?

Zagospodarowanie cmentarza wpisanego do ewidencji zabytków nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ww. działania.

Czy jest możliwość uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowość lub braków?

Wnioskodawca może być dwukrotnie wezwany do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W związku z tym, jeżeli np. do wniosku o przyznanie pomocy załączono pozwolenie na budowę, które nie jest ostateczne, natomiast upłynął termin drugiego uzupełnienia, nie mam możliwości wezwania wnioskodawcy do usunięcia nieprawidłowości lub braków po raz trzeci, dlatego też wniosek o przyznanie pomocy należy odrzucić.

Czy Organizacja Pożytku Publicznego (Stowarzyszenie) może realizować operację polegającą na remoncie budynku wielofunkcyjnego, w którym mieszczą się siedziby organizacji z terenu miejscowości oraz jest to miejsce działalności stowarzyszenia?

Koszty remontu pomieszczeń zajmowanych przez stowarzyszenie oraz szkołę, z wyłączeniem sal sportowych, które po zajęciach lekcyjnych będą udostępniane mieszkańcom nie są kwalifikowalne. Współfinansowany może być remont pomieszczenia, jeśli w budynku zostanie wydzielona sala pełniąca funkcję świetlicy wiejskiej.

Czy realizacja operacji polegającej na wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie budynku urzędu miejskiego lub urzędu gminy wpisanego do rejestru zabytków lub objętego ewidencją zabytków będzie stanowiła koszt kwalifikowalny w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”?

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji kosztów: rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci. W związku z tym, zakwalifikować można tylko koszty związane z pracami zewnętrznymi, w tym wymianę pokrycia dachowego, natomiast nie będzie kwalifikowalny koszt remontu pomieszczeń zajmowanych przez urząd gminy/miasta.

Czy zakup instalacji gaśniczej w zabytkowym kościele może być współfinansowany w ramach działania?

Projekt realizacji operacji polegający na zakupie instalacji gaśniczej w zabytkowym kościele nie może być współfinansowany w ramach ww. działania.

Czy dopuszcza się, aby w tytule operacji wnioskodawcy używali określenia „modernizacja” pomimo że określenie to nie występuje w prawie budowlanym oraz nie jest przewidziane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. z późn zm .w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”?

Tytuł operacji nie determinuje jej zgodności z celami określonymi w ww. działaniu oraz z zakresem wsparcia, dlatego też, wnioskodawca może w tytule operacji użyć słowo „modernizacja”, które nie występuje w prawie budowlanym, jednak jest powszechnie znane, a jego definicja znajduje się w Słowniku języka polskiego.

Czy kosztem kwalifkowalnym w ramach kosztów ogólnych będzie sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej i opracowanie planu odnowy miejscowości?

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty opracowania planów odnowy miejscowości oraz koszty sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Czy jest możliwe zakończenie realizacji operacji przed podpisaniem umowy? Wniosek o płatność złożony byłby po dniu zawarcia umowy?

Operację można realizować po złożeniu wniosku oprzyznanie pomocy. Wnioskodawca może również zakończyć realizację operacji do czasu podpisania umowy.

Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” kosztem kwalifkowalnym może być ogrodzenie wraz ze schodami zejściowymi oraz chodnikiem wokół kościoła?

Wymienione koszty mogą zastać uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że poniesione zostaną w związku z kształtowaniem obszaru określonego w § 4 ust. 1 pkt. 5 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego2008r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Czy dokumentację techniczną operacji przygotowaną przez gminę wraz z kosztami poniesionymi na jej wykonanie można uznać za koszt ogólny dla gminnego ośrodka kultury, jeśli wnioskodawcą ww. działania będzie gminny ośrodek kultury, który w kosztach ogólnych wykaże dokumentację techniczną i faktury wystawione na gminę?

W przypadku, gdy beneficjentem jest gminny ośrodek kultury, faktury wystawione na gminę nie będą podlegały refundacji.

Czy jest możliwość realizacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na nieruchomości stanowiącej własność wspólnoty wiejskiej?

Przyznanie pomocy w ramach ww. działania będzie możliwe dopiero po ustaleniu aktualnego stanu prawnego nieruchomości, na której planowana jest inwestycja.

Czy załączone do wniosku kopie dokumentów mogą być potwierdzone przez pracownika (np. sekretarza, zastępcę wójta) urzędu gminy legitymującego się pieczęcią z up. Wójta Gminy?

Zgodnie z zapisem zawartym we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” kopie dokumentów załączonych do wniosku potwierdza za zgodność z oryginałem podmiot, który wydał dokument lub notariusz lub upoważniony pracownik urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

Czy dwóch wnioskodawców może mieć prawo do dysponowania tą samą działką i w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyposażyć ten sam lokal różnym sprzętem?

Nie ma zapisów prawnych zakazujących realizacji dwóch operacji w jednej lokalizacji przez dwóch beneficjentów. Niemniej jednak, powinny to być odrębne operacje. Nie może zaistnieć sytuacja, kiedy osiągnięcie celu operacji uzależnione jest od funkcjonowania innej operacji. Każdy z wnioskodawców powinien spełniać wszystkie warunki prawne dotyczące przedmiotowego działania.

Czy wkładem własnym, w przypadku beneficjenta będącego gminą może być dotacja celowa udzielana z budżetu województwa przyznana uchwałą sejmiku województwa?

Operacja może być współfinansowana między innymi ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym, środki przyznane gminie przez samorząd województwa mogą być wykorzystane do realizacji operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Warunkiem jest jednak, aby operacja nie była finansowana podwójnie. Dlatego też, w przypadku, gdy dotacja przekracza wymagany wkład własny beneficjenta, środki z EFRROW nie mogą być wykorzystane na część inwestycji sfinansowanej z dotacji. Beneficjent nie może sfinansować tej samej części operacji ze środków otrzymanych z samorządu województwa i z EFRROW.

Czy kosztem kwalifkowalnym w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” może być budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem prowadzącym do obiektu zespołu szkół?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa warunków Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” kosztami kwalifikowanymi mogą być między innymi: koszty budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli. Warunkiem budowy przyszkolnej sali gimnastycznej jest udostępnienie obiektu wszystkim mieszkańcom. W związku z tym, budowa łącznika nie stanowi kosztu kwalifikowalnego w ramach ww. działania.

Czy zakup kontenera/zestawu kontenerowego z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlicy wiejskiej/szatni przy boisku sportowym może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”?

Zakup kontenera/zestawu kontenerowego może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach przedmiotowego działania.

Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” kosztem kwalifkowalnym może być budowa dróg dojazdowych?

W ramach ww. działania budowa dróg nie stanowi kosztów kwalifikowanych. Wyjątek stanowią drogi wewnętrzne, których budowa warunkuje dostęp do obiektu realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Droga powinna być oznakowana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to droga służąca do dojazdu do obiektu.

Czy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” kosztem kwalifkowalnym może być budowa placu manewrowego i rowerowego toru jazdy w celu doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych i jednośladowych?

Koszty związane z budową placu manewrowego nie są kwalifikowalne w ramach ww. działania.

Co zawiera Plan Odnowy Miejscowości?

Plan Odnowy Miejscowości zawiera w szczególności:charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji, opis miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.

Czy można wliczyć do kosztów kwalifikowanych koszty odnowienia/remontu/rewaloryzacji płyt nagrobkowych, pomników znajdujących się na terenie zabytkowego cmentarza?

Operacje polegające na odnawianiu cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków nie dotyczą odnawiania, remontu, rewaloryzacji płyt nagrobnych, pomników znajdujących się na terenie zabytkowego cmentarza. W związku z tym, do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się wymienionych wydatków.

Czy w przepisie jest mowa o dacie i godzinie wpływu pierwszego wniosku o przyznanie pomocy, czy wniosku poprawnego oraz gotowego do wpisania na listę operacji (po ewentualnych poprawkach)?

Przedmiotowe rozporządzenie określa, iż w przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy. Wpływ wniosku rozumiany jest jako moment potwierdzenia przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy wraz z wpisaniem daty i godziny.

Proszę o podanie katalogu kosztów kwalifikowanych związanych z pracami remontowo – budowlanymi dotyczącymi cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku cmentarzy wpis do rejestru zabytków jest wpisem obszarowym w związku z tym kwalifikowane mogą być koszty związane z odnawianiem obszaru cmentarza takie jak porządkowanie układu komunikacyjnego, rewaloryzacja założeń zieleni, remont ogrodzenia.

Czy samorządowa instytucja kultury, której siedziba znajduje się w miejscowości powyżej 5000 mieszkańców, może być beneficjentem, jeżeli w imieniu gminy zarządza świetlicami wiejskimi?

Tak, o ile spełnia warunki dotyczące miejsca realizacji oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czy możliwa jest realizacja operacji, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, szlaku pieszego, chodnika lub oświetlenia ulicznego, która łączy ze sobą dwie miejscowości i budowa przebiega przy drodze publicznej, ale poza pasem drogowym/budowa przebiega w ciągu pasa drogowego drogi publicznej?

W działaniu „Odnowa i rozwój wsi” nie będą finansowane operacje polegające na przebudowie i remoncie dróg, jak również chodników przy drogach, w tym powiatowych jak i wojewódzkich.

Czy możliwe jest objęcie kosztami kwalifikowanymi odnawiania elewacji zewnętrznej oraz dachu dzwonnicy wolnostojącej przy obiekcie sakralnym, wpisanej do rejestru zabytków lub objętej wojewódzką ewidencją zabytków?

Dzwonnica wolnostojąca przy obiekcie sakralnym jest również obiektem sakralnym. Można wspierać operacje polegające na odnowie elewacji zewnętrznej oraz dachu dzwonnicy wpisanej do rejestru zabytków lub objętej wojewódzką ewidencją zabytków.

Jak należy rozdzielić koszty operacji, jeżeli poszczególne części budynku: wejście, holl, klatka schodowa, będą wspólne zarówno dla świetlicy jak i remizy?

W przypadku, gdy nie zostały określone proporcje, bądź nie jest możliwe określenie proporcji, w jakich pomieszczenie będzie użytkowane na cele działania „Odnowa i rozwój wsi”, należy podzielić koszty proporcjonalnie na użytkujące je podmioty.

Czy organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, którą jest Lokalna Grupa Działania wybrana przez samorząd Województwa w drodze konkursu do realizacji LSR może ubiegać się o pomoc finansową?

Zgodnie z zapisami PROW 2007 – 2013 organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego działająca w obszarze zbieżnym z celami działania „ Odnowa i rozwój wsi” może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007 – 2013. W przypadku gdzie, LGD spełnia kryteria działania „Odnowa i rozwój wsi” może złożyć wniosek w urzędzie marszałkowskim. Natomiast LGD nie może ubiegać się o pomoc finansową w ramach przedmiotowego działania z puli środków przekazanych na „Odnowę i rozwój wsi” w ramach osi 4, ponieważ LGD nie może dokonywać oceny i wyboru swoich własnych operacji.

Wysokość limitów finansowych na operacje w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na jedną miejscowość.

Limit pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 500 tys. zł. Jeżeli miejscowość znajduje się na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju możliwe jest uzyskanie pomocy do 1 mln zł.

Czy kościoły i związki wyznaniowe są zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych realizując operacje w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"?

Kościoły i związki wyznaniowe nie są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy wnioskodawca będący instytucją kultury, dla której organizatorem jest gmina, w przypadku operacji wymagających pozwolenia na budowę, może dołączyć do wniosku o dofinansowanie pozwolenie na budowę wystawione na gminę?

Wnioskodawca, dla którego organizatorem jest gmina, może dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pozwolenie na budowę wystawione na gminę.

Czy można zmienić (zwiększyć) wartość dofinansowania ujętą w umowie o przyznanie pomocy, w sytuacji, gdy wykonawca wyłoniony w przetargu wycofa się, a kwota zaproponowana w ramach następnego przetargu będzie większa (nie będzie ona jednak przewyższać wnioskowanej kwoty dofinansowania)?

Zmian pozycji kosztów kwalifikowalnych można dokonywać tylko na zasadach określonych w umowie o przyznanie pomocy.

Jaka jest możliwość i jakie muszą być spełnione warunki zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wymiany istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia na linią podziemną wraz z przyłączami będącymi własnością Energia Pro SA w związku z planowaną przez gminę rekonstrukcją zabytkowego centrum wsi w ramach kształtowania przestrzeni publicznej?

Wymiana linii energetycznej stanowiącej własność spółki prawa handlowego byłaby równoznaczna z przekazaniem pomocy podmiotowi, który nie jest do tego uprawniony, ponieważ użytkownikiem sieci będzie spółka prawa handlowego. W związku z tym, koszt wymiany linii napowietrznej niskiego napięcia na linię podziemną nie będzie kosztem kwalifikowanym w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Czy koszty projektów planowane do poniesienia przez beneficjenta (np. wkładki do gazet) są kosztami kwalifikowalnymi w ramach działania?

Koszty promocji operacji nie będą kwalifikowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Czy można ubiegać się o wsparcie finansowe inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego i placu zabaw?

Wnioskodawca w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” może ubiegać się o wsparcie finansowe inwestycji polegającej na budowie boiska i placu zabaw.

Czy dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy operacja, może być wypis z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów zawiera między innymi numer księgi wieczystej oraz określenie właściciela działki, w związku z tym, może potwierdzić tytuł prawny do nieruchomości.

Czy do wniosku o przyznanie pomocy będzie potrzebne jako załącznik zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody dotyczące Natura 2000?

We wniosku o przyznanie pomocy określone zostały wymagane załączniki, wśród których nie ma odrębnego zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody dotyczącego obszarów Natura 2000.

Czy istnieje możliwość sfinansowania zakupu przez gminę wiatraka, w którym miałaby się znajdować Izba Pamięci wraz z terenem przyległym? Teren, na którym znajduje się zabytkowy wiatrak jest własnością prywatną?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne. Natomiast do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się zakupu gruntów.

Jaki jest sposób obliczania limitu przypadającego na miejscowość w przypadku, gdy plan odnowy miejscowości obejmuje kilka sołectw?

Pomoc w wysokości 500 tys. zł przyznawana jest na miejscowość w okresie realizacji PROW 2007 – 2013. Na podstawie przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku sołectw obejmujących kilka miejscowości, plan odbudowy miejscowości i uchwała, może obejmować wszystkie miejscowości położone na obszarze sołectwa. Intencją wprowadzenia tego przepisu było, aby w przypadku małych miejscowości operacja była maksymalnie wykorzystana i służyła mieszkańcom kilku miejscowości. Natomiast w sytuacji, gdy na terenie jednej miejscowości znajdują się 3 sołectwa pomoc przyznawana jest na miejscowość.

Czy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" operacja polegająca na adaptacji pomieszczeń w budynku byłej szkoły na schronisko turystyczne i ich wyposażenie będzie podlegała pomocy finansowej przy założeniu, że cała operacja nie będzie generowała znacznych dochodów netto?

Operacja może być realizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pod warunkiem, że nie będzie miała charakteru komercyjnego, co oznacza, że wartość zaktualizowana netto (NPV) będzie niższa od 25% wartości całkowitych kosztów operacji.

Czy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" możliwe jest uzyskanie dofinansowania, na operacje dotyczącą wymiany okien oraz remont dachu w klasztorze, który jest obiektem architektury sakralnej ujętym w wojewódzkiej ewidencji zabytków?

Można realizować operację polegającą na wymianie okien oraz remoncie dachu w klasztorze, który jest obiektem architektury sakralnej wpisanym do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Czy dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, w których jako inwestor widnieje urząd miejski należy uznać za prawidłową w przypadku, gdy wnioskodawcą jest gmina miejsko - wiejska?

Biorąc pod uwagę fakt, że urząd miasta i gminy posługuje się nazwą urząd miejski oraz to, że na podstawie dokumentów można stwierdzić, iż dotyczą wnioskodawcy i planowanej przez niego operacji, można przyjąć załączniki do wniosku wystawione na urząd miejski.

Czy zakup kosiarki do trawy będzie podlegał refundacji z EFRROW w przypadku realizacji operacji polegającej na: zagospodarowaniu terenu wokół świetlicy wiejskiej, budowie boiska sportowego przy szkole podstawowej?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. z późn. zm. kwalifikowalne mogą być koszty: zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.

Czy wnioskodawca - parafia, z siedzibą w gminie X może ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowanego w obiektach należących do dwóch innych parafii? Inwestycje byłyby realizowane na obszarze gminy, gdzie siedzibę ma parafia - wnioskodawca?

Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym, że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości.

Czy na zewnętrznej ścianie wyremontowanego obiektu z udziałem środków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" można umieścić reklamę firmy, za którą Instytucja Kultury będzie pobierała opłaty?

Nie ma przeciwwskazań do zainstalowania reklamy na budynku świetlicy wiejskiej, której remont wykonany zostanie ze środków przeznaczonych na realizację działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013, pod warunkiem, ze po obliczeniu wartości bieżącej netto, planowane dochody wykażą niekomercyjny charakter operacji.

Kwalifikacja kosztów związanych z zakupem używanego sprzętu w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Zakup używanego sprzętu takiego jak np. meble, sprzęt sportowy, nie będzie kosztem kwalifikowanym w ramach ww. działania.

Kwalifikowalność wydatków w obiektach sakralnych remontowanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji kosztów: odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków. W związku z tym, koszty związane z wykonaniem prac wyżej wymienionych, mogą zastać uznane za koszty kwalifikowane w ramach przedmiotowego działania, z wyjątkiem wydatków poniesionych na remont stropów, jeżeli strop nie stanowi zwieńczenia ostatniej kondygnacji budynku i nie spełnia roli dachu.

Czy do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można budowę kanalizacji deszczowej/burzowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" dla operacji polegającej na odnowieniu nawierzchni chodnika połączonej z odbudową odcinka systemu kanalizacji burzowej?

W ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 – 2013, związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cech funkcjonalno – przestrzennych, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego, odbudowa lub budowa odcinka systemu kanalizacji burzowej może stanowić koszt kwalifikowalny w całości inwestycji.

Czy do kosztów kwalifikowalnych wnioskodawca może zaliczyć: koszt tablicy informacyjnej, koszty związane z realizacją/zarządzaniem projektu poniesione na rzecz firmy konsultingowej, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, koszty notarialne związane z wystawieniem pełnomocnictwa, koszt związany z odbiorem budynku?

Ww. koszty mogą być kwalifikowane, z wyjątkiem tablicy informacyjnej, jeżeli nie stanowi ona elementu projektu, natomiast jest to tablica informacyjna, którą beneficjent zobowiązany jest zamieścić po realizacji projektu na podstawie umowy zawartej z samorządem województwa.

Czy instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, gminne zakłady budżetowe oraz Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych są podmiotami, dla których VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym?

Dla ww. przedmiotów VAT stanowi koszt niekwalifikowalny.

Czy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" kosztem kwalifikowalnym może być ogrodzenie wraz ze schodami zejściowymi oraz chodnikiem wokół kościoła? Wnioskodawcą w tym projekcie będzie parafia rzymsko - katolicka.

Wymienione koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że poniesione zostaną w związku z kształtowaniem obszaru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14l lutego 2008 r. z późn. zm. W tym przypadku, należy przypuszczać, że tak właśnie jest, ponieważ obszar wokół kościoła opisany został w planie odnowy miejscowości jako miejsce o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.

Czy istnieje możliwość wycofania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"? Czy beneficjent może złożyć po wycofaniu wniosku o przyznane pomocy nowy wniosek dotyczący innego zadania?

Można zrezygnować z ubiegania się o przyznanie pomocy na każdym etapie weryfikacji wniosku. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek, powinien być traktowany jakby tego wniosku nie złożył.

źródło: www.minrol.gov.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica