Zobacz całą galerię


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:

1) który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletni,

c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

— gminy wiejskiej lub

— gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

— gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004—2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”,

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

2) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem.

Zakres pomocy

 Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności nierolniczej w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy zakres pomocy na jaką może być przyznana pomoc znajduje się w wykazie działalności nierolniczych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pomoc przyznaje się na operację spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania:

1) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

2) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:

a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc",

b) wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:

1) 100 tys. złotych na jednego beneficjenta — jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, albo

2) 500 tys. złotych na jednego beneficjenta — jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, obowiązującym w danym naborze wniosków

Poziom pomocy

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż:

1) 50 % kosztów kwalifikowalnych albo

2) 80% kosztów kwalifikowalnych — w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Konsultacji udziela:
Małgorzata Szczerba

e-mail: malgorzatakowalczyk@lgdodra.pl
tel. 76/858 45 45

Wnioski i załączniki:


Ogłoszenia o naborach

Dokumentacja konkursowa

Rozporządzenie dot. "Rónicowania w kierunku działalności nierolniczej":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2013r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.08.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.08.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 07.09.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.07.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 06.05.2008r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.10.2007r. pobierz

Rozporządzenie dot. "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.12.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 09.03.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.08.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.04.2009r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2008r. pobierz

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2


Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica