Zobacz całą galerię


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:

1) który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletni,

c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

— gminy wiejskiej lub

— gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

— gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004—2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”,

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

2) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem.

Zakres pomocy

 Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności nierolniczej w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy zakres pomocy na jaką może być przyznana pomoc znajduje się w wykazie działalności nierolniczych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pomoc przyznaje się na operację spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania:

1) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

2) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:

a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc",

b) wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:

1) 100 tys. złotych na jednego beneficjenta — jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, albo

2) 500 tys. złotych na jednego beneficjenta — jeżeli beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, obowiązującym w danym naborze wniosków

Poziom pomocy

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż:

1) 50 % kosztów kwalifikowalnych albo

2) 80% kosztów kwalifikowalnych — w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Konsultacji udziela:
Małgorzata Szczerba

e-mail: malgorzatakowalczyk@lgdodra.pl
tel. 76/858 45 45

Wnioski i załączniki:


Ogłoszenia o naborach

Dokumentacja konkursowa

Rozporządzenie dot. "Rónicowania w kierunku działalności nierolniczej":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2013r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.08.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.08.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 07.09.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.07.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 06.05.2008r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.10.2007r. pobierz

Rozporządzenie dot. "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.12.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 09.03.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.08.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.04.2009r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2008r. pobierz

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica