Zobacz całą galerię


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent


O pomoc mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą,
  • jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro, spełniające obowiązujące wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) oraz w dokumentach programowych.

Zakres pomocy


Pomoc może być udzielana z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem8 działalności gospodarczej w zakresie:

•    usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

•    usług dla ludności,

•    sprzedaży hurtowej i detalicznej,

•    rzemiosła lub rękodzielnictwa,

•    robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

•    usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

•    usług transportowych,

•    usług komunalnych,

•    przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

•    magazynowania lub przechowywania towarów,

•    wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

•    rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczych wspieranych w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wg numerów kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zawiera załącznik Nr 1 „Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc” do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:

•    operacja jest uzasadniona ekonomicznie (w tym pod względem jej kosztów oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw),

•    operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,

•    siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w przypadku:


•    grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa – w miejscowości należącej do gminy:

o wiejskiej,

o miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub

o miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

•    grup, organizacji i podmiotów innych niż wyżej wymienione – w miejscowości należącej do gminy:

o wiejskiej,

o miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

o miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

•    biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,

•    w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawcy nie przyznano pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

•    operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

•    planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi powyżej 20 tys. zł,

•    płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy - w przypadku operacji 2 – etapowych.

Forma i wysokość pomocy


Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że:

100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,

200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,

300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Konsultacji udziela:
Małgorzata Szczerba

e-mail: malgorzatakowalczyk@lgdodra.pl
tel. 76/858 45 45

Wnioski i załączniki:

Ogłoszenia o naborach

Dokumentacja konkursowa


Rozporządzenie dot. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 07.03.2013r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10.03.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.03.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.03.2009r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.07.2008r. pobierz

Rozporządzenie dot. "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju":

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.12.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 09.03.2012r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2011r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19.08.2010r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.04.2009r. pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 08.07.2008r. pobierz

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica