Zobacz całą galerię


Zmiany przepisów

4 września 2017 - Justyna Tracichleb
9 września wchodzą w życie zmiany dot. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rozporządzenie zmieniające Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 sierpnia 2017 (można je znaleźć tu) zostało opublikowane 25 sierpnia, co przy 14-dniowym vacatio legis oznacza, że zmiany wejdą w życie w najbliższą sobotę. 

Zmiany dotyczą m.in.
  • rozszerzenia zakresu dot. ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jako że słowa budowa lub przebudowa zastąpiono słowem „rozwój”;
  • doprecyzowania, iż własność/współwłasność lub dysponowanie nieruchomością wymagane jest w przypadku inwestycji trwale związanych z nieruchomością (w szczególności prowadzone są roboty budowlane lub następuje montaż maszyn, lub urządzeń trwale związanych z tą nieruchomością);
  • rozszerzenie możliwości współfinansowania operacji z innych środków publicznych dla wszystkich organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotychczas z możliwości takiej mogły korzystać jedynie opp;
  • doprecyzowanie, iż warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 365 dni w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku oraz warunek nieotrzymania pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy) dotyczy wszystkich wspólników spółki cywilnej, jeśli wnioskodawcą jest spółka cywilna;
  • doprecyzowanie, że do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą oraz zakup nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 (tj. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 - również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty) i 6 (tj. zakup nowych środków transportu…), w tym materiałów;
  • doprecyzowania maksymalnego poziomu dofinansowania (procentowego) dla organizacji pozarządowej wykonującej działalność gospodarczą w zależności od zakresu działania/operacji;
  • uelastycznienie sztywnego poziomu dofinansowania dla jsfp poprzez zmianę, dofinansowanie wynosi nie więcej niż 63,63% (dotychczas było to równo 63,63%);
  • wydłużenia terminu dla samorządów województw na rozpatrzenie przekazanych przez LGD wniosków o przyznanie pomocy z 3 do 4 miesięcy;
  • ujednolicenie warunków dot. konkurencyjnego wyboru wykonawców m.in. poprzez wprowadzenie zasady, że wnioskodawców, których nie obowiązuje prawo zamówień publicznych obowiązują zapisy  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy (link do przedmiotowego rozporządzenia).    
Ponadto od 1 września br. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW tutaj.
Zmiany w Księdze polegają na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne.

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica