Zobacz całą galerię


LGD poszukuje pracownika na zastępstwo

4 marca 2019 - Małgorzata Linda

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza otwarty nabór na zastępstwo nieobecnego pracownika na stanowisko pracy:

Specjalista ds. kadrowych i rozliczeniowych- umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika, wymiar etatu do uzgodnienia

Wymagania konieczne:

1) Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie jedynie w przypadku, gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy lub w przypadku zastępstwa;

2) Staż pracy minimum 2 lata;

3) Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych i/lub na podobnym stanowisku w firmach i samorządach;

4) Znajomość aktów prawnych: związanych z rachunkowością i prawem pracy, prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD

Wymagania pożądane:

1) Wykształcenie wyższe ekonomiczne

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich z szczególnym uwzględnieniem rozliczania projektów,

3) Doświadczenie w rozliczaniu projektów grantowych;

4) Wiedza i doświadczenie w zakresie kierowania zespołem.

Do bezpośrednich zadań należy:

1) wsparcie prowadzenia rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

3) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,

4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

5) bieżące, prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

6) przygotowywanie dokumentów do prawidłowej rejestracji operacji gospodarczych i finansowych,

7) analiza dokumentów finansowych,

8) sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,

9) wsparcie w zakresie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

10) wsparcie w sporządzaniu w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

11) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

13) prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

14) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

15) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

16) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

17) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

18) odprowadzanie składek ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,

19) wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

20) wystawianie rachunków,

21) prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,

22) prowadzenie rachunku bankowego,

23) prowadzenie spraw kadrowych,

24) przygotowywanie wniosków o płatność i ich prawidłowe rozliczenie

25) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

26) wsparcie merytoryczne dot. wnioskowania wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,

27) realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,

28) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

29) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

30) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

31) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

32) uczestnictwo w terenowych wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie

33) wsparcie doradcze i animacyjne beneficjentów LGD w okresie naborów wniosków w zakresie swoich kompetencji

34) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Kierownika ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice.

Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych kopertach z podaniem stanowiska pracy i adresu kandydata aplikującego wraz z telefonem (wyklucza się przesyłanie ofert drogą elektroniczną). Decyduje data wpływu dokumentów do biura LGD.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie oraz aplikacje, które wpłyną drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica