Zobacz całą galerię


Nabór uzupełniający do Rady

14 czerwca 2019 - Małgorzata Linda

Nabór uzupełniający do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Na podstawie § 22 statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Zarząd Stowarzyszenia ogłasza:

nabór kandydatów do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach wyborów uzupełniających do Rady LGD w zakresie sektora publicznego, w związku z wycofaniem rekomendacji przez Gminę Głogów dla Pani Kingi Dziopko oraz w ramach sektora społecznego dla kandydata poniżej 35 roku życia w związku z obowiązkiem wynikającym z wytycznych zawartych w stosownych przepisach.

Ogólne zasady wyboru

1. Rekomendacje składane są od momentu ogłoszenia naboru na stronie www.lgdodra.pl do 21 czerwca 2019 r. do godz.15.00. Rekomendacje składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową (decyduje data wpływu), albo poprzez pocztę elektroniczną w formie skanu podpisanych dokumentów, przy czym ich oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.

2. Rekomendacje na określonym wzorze może złożyć członek Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Członek Stowarzyszenia może rekomendować tylko jedną osobę w rozumieniu osoby fizycznej i prawnej.

3. W naborze mogą uczestniczyć jedynie kandydaci reprezentujący ten sam sektor, który reprezentowali w radzie członkowie, dla których wpłynęło do biua LGD wycofanie rekomendacji tj. sektor publiczny oraz kandydaci reprezentujący sektor, na który ogłoszony jest nabór tj. kandydat reprezentujący sektor społeczny, poniżej 35 roku życia.

4. Do rekomendacji należy dołączyć:

a. Formularz zgłoszeniowy do Rady LGD KŁO

b. Oświadczenie kandydata

c. Dokument potwierdzający przynależność do sektora

d. CV z opisem doświadczenia zawodowego i społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ocenie wniosków i działalności w obszarze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

e. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje zgodnie kryteriami wyboru.

5. Oceny formalnej dokonają pracownicy biura, sprawdzając czy:

a. Rekomendacja jest zgłoszona przez osobę/podmiot uprawniony.

b. Rekomendacja jest podpisana przez osoby upoważnione (zgodnie np.: z KRS).

c. Czy posiada obowiązkowe załączniki tj. formularz zgłoszenia, dokument potwierdzający przynależność do sektora, oświadczenia kandydata i CV.

6. Skład i struktura Rady LGD KŁO, którą należy utrzymać ze względu na umowę ramową podpisaną z UMWD.

a. W Radzie LGD KŁO podział sektorowy jest następujący:

Sektor publiczny – 4 radnych (nie może być więcej przedstawicieli)

Sektor społeczny – 6 radnych, (maksymalnie 7 os)

Sektor gospodarczy – 3 radnych (maksymalnie 7 os)

Mieszkańcy – 2 radnych (maksymalnie 7 os)

b. Łączna liczba radnych nie może przekroczyć 15 osób

c. W Radzie LGD KŁO reprezentowana jest każda z 12 gmin tworzących LGD, przy czym warunek ten nie musi być spełniony, jeśli z danej gminie nie wpłynie żadna rekomendacja.

Kryteria oceny kandydatur:

1. Osoba jest powiązana z innymi sektorami (np. reprezentuje sektor społeczny, ale z racji pełnionych funkcji radnego/radnej czy kierownika w jednostce sektora finansów publicznych będzie zaliczana także do władzy publicznej) – 0 pkt.

2. Osoba reprezentuje tylko swój sektor/brak powiązań z innymi sektorami – 1 pkt.

3. Osoba reprezentuje gminę (w rozumieniu obszaru LGD), reprezentowaną wcześniej przez osobę, która złożyła rezygnację lub gminę, która nie ma swojego reprezentanta w radzie – 1pkt.

4. Doświadczenie w ocenie wniosków – 1 pkt

5. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji wniosków PROW – 1 pkt

6. Doświadczenie w ocenie wniosków PROW – 2 pkt

7. Zaangażowanie społeczne, wiedza i doświadczenie – 0-3 pkt

Na potwierdzenie spełnienia kryteriów powinny być załączone materiały takie jak kopie umów, zapisy w życiorysie, certyfikaty i zaświadczenia.

Kryteria stanowią narzędzie pomocnicze dla Walnego Zebrania Członków w podjęciu decyzji.

Poniżej zamieszczamy niezbędne wzory/formularze (w formacie rtf, tak, aby nie było żadnych problemów z otwieraniem plików w różnych edytorach tekstów) oraz dokument informacyjny dot. sektorowości. Formularze dostępne są również w biurze LGD.


PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica