Zobacz całą galerię


Zasady ewidencji środków otrzymanych w związku z zatrudnianiem bezrobotnych

21 maja 2010 - Administrator

Refundacje oraz dotacje, jakie możesz uzyskać w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych, to przede wszystkim:

 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz

 • zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych, zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Powstaje pytanie, jak należy księgować otrzymane refundacje oraz dotacje i jakie w związku z tym pojawiają się skutki w podatku dochodowym, a także w podatku od towarów i usług.

Dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt. 21 updop).

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których nabycie zostało dofinansowane jako wyposażenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów opodatkowanych (por. art. 16 ust. 1 pkt. 63 updop).

Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, to najbardziej istotne są dwie kwestie, a mianowicie:

1. Obrót stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (por. art. 29 ust 1. ustawy o VAT).

2. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego (art. 88. 1 pkt. 2 ustawy o VAT).

A zatem otrzymane dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy - jeżeli to wyposażenie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to wtedy ta refundacja:

 • jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych,

 • nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako niemająca bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Podatek VAT, naliczony zawarty w nabytym przez pracodawcę wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, podlega odliczeniu od podatku należnego lub zwrotowi przez urząd skarbowy (jeżeli Twoja organizacja jest podatnikiem VAT) i sprzęt ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną lub w przypadku rozliczania strukturą. Jeżeli dotyczy on tylko działalności statutowej z załącznika nr 5 do Ustawy o VAT z ex 91 działalność członkowska gdzie indziej niesklasyfikowa, wówczas odliczenie nie obowiązuje.

Ewidencja dofinansowania wyposażenia miejsc pracy

Przykład

Organizacja ARKA na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie refundacji wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych 2 bezrobotnych otrzymało dofinansowanie w kwocie 41.480 zł

Organizacja jest podatnikiem podatku VAT. Zakup wyposażenia stanowisk pracy jest związany ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

Operacje gospodarcze:

1. Faktura dokumentująca zakup środków trwałych 41.480 zł

 • Wn konto "Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych "

 • Ma konto "Rozrachunki z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych" (w analityce: Konto imienne sprzedającego)

2. OT - wprowadzenie środków trwałych do ewidencji bilansowej w miesiącu przyjęcia do używania:

a) wartość netto 34.000 zł

 • Wn konto "Środki trwałe"

 • Ma konto "Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych"

b) podatek VAT 7.480 zł

 • Wn konto "Rozliczenie naliczonego VAT"

 • Ma konto "Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych"

3. Zapłata zobowiązania 41.480 zł

 • Wn konto "Rozrachunki z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych" (w analityce: Konto imienne sprzedającego)

 • Ma konto "Rachunek bieżący"

4. Otrzymanie dofinansowania 41.480 zł

 • Wn konto "Rachunek bieżący"

 • Ma konto "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

5. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny dofinansowanych środków trwałych

(34 000 zł x 30% :12) 850 zł

 • Wn konto "Amortyzacja" (w analityce: Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania)

  • Ma konto "Umorzenie środków trwałych"

6. PK - zarachowanie przychodów bieżącego okresu równolegle do odpisu amortyzacyjnego 850 zł

 • Wn konto "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

 • Ma konto "Pozostałe przychody operacyjne" (w analityce: Przychody nie podlegające opodatkowaniu")

7. PK - zarachowanie przychodów z tytułu odliczenia podatku VAT 7.480 zł

 • Wn konto "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"

 • Ma konto "Pozostałe przychody operacyjne" (w analityce: Przychody nie podlegające opodatkowaniu")

  źródło: "Rachunkowość organizacji pozarządowej w praktyce" Dorota Pieńkowska - Redaktor prowadząca

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica