Zobacz całą galerię


Sukces to Twoje naturalne środowisko - konkurs

23 czerwca 2010 - Administrator

Minister Środowiska ogłasza - na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn.:

SUKCES TO TWOJE NATURALNE ŚRODOWISKO - przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy”
Oferty realizacji zadania mogą składać fundacje, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń działające w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania w zakresie opisanym poniżej.
I. Rodzaj zadania.
Zadanie powinno polegać na upowszechnianiu wśród pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników wiedzy na temat ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu z zakresu ochrony środowiska w miejscu pracy.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na wspieranie realizacji zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 100 000 zł (brutto).
Minimalna wysokość dotacji wynosi 10 000 zł (brutto), maksymalna 25 000 zł (brutto).
Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% kosztów realizacji zadania.
III. Terminy i warunki realizacji zadań objętych konkursem.
1. Termin realizacji zadania nie może przekroczyć 31 października 2010 r.
Wszelkie środki pochodzące z dotacji mogą być użyte wyłącznie zgodnie z umową o realizację zadania publicznego.
2.  Działania te powinny być przeprowadzane przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej m.in. poprzez happeningi, przedsięwzięcia włączające pracowników oraz pracodawców do działania, konkursy, szkolenia i inne oraz powinny uwzględniać:
a) bezpośredni udział w projektach pracowników oraz pracodawców,
b) współpracę wnioskodawcy z odbiorcami ww. działań edukacyjnych na różnych etapach realizacji projektu,
c) trwałość rezultatów projektu,
d) promocję projektu,
e)
innowacyjny i kreatywny charakter działań.
IV. Oferta – sposób sporządzenia, termin i miejsce składania.
1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru oferty o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty należy dołączyć:
a)  oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem:
- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, 
- aktualnego statutu.
b) Proponowane materiały szkoleniowe i promocyjne.
3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych – zgodnie ze statutem i odpisem z KRS (lub innym właściwym dokumentem). Kserokopie załączników powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
4. Ofertę (wypełniony wzór formularza oferty) wraz z załącznikami należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego na adres poe@mos.gov.pl oraz w formie dokumentu pisemnego. Ofertę w formie pisemnej należy wysłać na podany poniżej adres lub złożyć w Kancelarii Ministerstwa Środowiska.
Ministerstwo Środowiska
Departament Edukacji Ekologicznej
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert 2010 r.”
Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (datą złożenia oferty jest data jej dostarczenia do siedziby Ministerstwa Środowiska, a w przypadku ofert nadesłanych pocztą – data stempla pocztowego).Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.
5. Oferty wraz załącznikami należy składać do dnia 9 lipca 2010 r.
V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.
1. Oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
2. Przy ocenie formalnej oceniane będzie spełnienie wymagań określonych w pkt. IV ogłoszenia.
3. Przy ocenie merytorycznej oferty brane będą pod uwagę:
a) wartość merytoryczna proponowanych działań (w tym dostosowanie projektu do zakresu zadania opisanego w ogłoszeniu oraz koncepcja kreatywna) – opis w pkt II.4 oferty (0-15 pkt),
b) wartość merytoryczna i edukacyjna proponowanych materiałów szkoleniowych i promocyjnych – opis w załączniku do oferty - zał. Materiały szkoleniowe i promocyjne (0-10 pkt),
c) dopasowanie propozycji do charakterystyki grupy docelowej, jej możliwości percepcyjnych i motywacji do zmiany zachowań – opis w pkt II.4 oferty (0-15 pkt),
d) angażowanie odbiorców - pomysły na działania zapewniające aktywny udział uczestników wydarzeń i gwarantujące interaktywność akcji – opis w pkt II.4 oferty (0-20 pkt),
e) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, w tym zadań realizowanych we współpracy z administracją  publiczną – opis w pkt V.3 oferty (0-10 pkt),
f) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie publiczne – opis w pkt II.4 i V.2 oferty (0-10 pkt),
g) budżet i harmonogram (z uwzględnieniem planowanego udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł oraz wkładu rzeczowego i osobowego)– pkt II.5, III i IV oferty (0-20 pkt).
4. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Do oceny merytorycznej dopuszczone zostaną oferty spełniające wymagania formalne. Jeżeli złożona oferta jest niekompletna, Komisja wzywa podmiot składający ofertę do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem jej nierozpatrzenia.
5. Rozstrzygnięcia w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych i udzielenia dotacji na dofinansowanie ich wykonania dokonuje Minister Środowiska. Rozstrzygniecie Ministra Środowiska publikowane jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 9 sierpnia  2010 r.
7. Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (http://www.mos.gov.pl/konkurs_poe) opublikowane zostaną wyniki poszczególnych etapów oceny.
VI. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacje przyznawane będą na zasadzie jawnego wyboru ofert, które uzyskają największą ilość punktów.
Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów: niezbędnych do zrealizowania zadania, poniesionych w trakcie realizacji zadania, udokumentowanych w sposób umożliwiający ocenę realizacji zadania pod względem merytorycznym i finansowym.
Kalkulacja kosztów realizacji zadania powinna być sporządzona w sposób rzetelny i oszczędny.
Minimalna wysokość dotacji wynosi 10 000 zł brutto, maksymalna 25 000 zł brutto.
Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% kosztów realizacji zadania. Dopuszczalny jest wkład rzeczowy i osobowy. Dotacja może być przyznana w wysokości odpowiadającej części lub całości wnioskowanej kwoty. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu kalkulacji kosztów, Komisja powołana do oceny ofert może wskazać pozycje kosztorysu oferty, które nie mogą być sfinansowane. W przypadku przyznania dofinansowania niższego niż wnioskowane Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu dofinansowania korekty kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy kwotą wnioskowaną a przyznaną.
Koszty obsługi projektu nie mogą przekraczać 15%.
Z dotacji nie mogą być finansowane:
- koszty poniesione przed podpisaniem umowy i poniesione po terminie realizacji zadania,
- koszty zakupu środków trwałych,
- koszty bankowe.
VII. Przekazanie środków finansowych.
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Ministrem Środowiska.
3. Przekazanie środków finansowych na konto wnioskodawcy nastąpi w terminie określonym w umowie.
4. Dotacja powinna być wykorzystana w terminie określonym w umowie dotacji.
VIII. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Minister Środowiska nie zlecał dotychczas realizacji zadań publicznych.
IX. Inne.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji Ekologicznej, pod nr tel. (022) 57 92 714 lub (022) 57 92 464.

Załącznik do Ogłoszenia: Wzór oferty stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru oferty o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

źródło: www.mos.gov.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica