Zobacz całą galerię


Wzbogacenie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach

28 czerwca 2010 - Administrator

Cel dotacji

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Szukamy pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności.

Nasze dotacje pragniemy przeznaczyć na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku (w przypadku projektów lokalnych) lub kilkunastu (w przypadku projektów regionalnych) szkołach. Intencją Fundacji PZU jest pomoc w rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami, w celu stworzenia możliwego do powielania modelu.

Szczególnie preferowane są projekty angażujące wielu partnerów i pozwalające na kontynuowanie podjętych działań po wykorzystaniu dotacji.

Maksymalna wysokość dotacji

50 000,00 zł.

Maksymalny budżet konkursu

900 000,00 zł.Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację

O dotacje mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego). Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej. Preferowane są podmioty dysponujące doświadczeniem w realizacji programów edukacyjnych o charakterze lokalnym.


Maksymalny czas trwania projektu

 • 10 miesięcy


Wymagania budżetowe

 • Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10% kosztów całkowitego budżetu projektu. Wkład musi być finansowy (środki pieniężne)

 • W ramach dotacji nie mogą być finansowane:

  • koszty poniesione przed podpisaniem umowy dotacyjnej i po jej zakończeniu,

  • rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia,

  • zapłata należnych odsetek,

  • zakup ziemi lub budynków,

  • koszty zakupu środków trwałych i wyposażenia powyżej 10% kwoty dotacji,

  • koszty remontów i adaptacji pomieszczeń oraz budowy obiektów,

  • podatek VAT (jeżeli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych),

  • bieżąca działalność organizacji.

 • Środki dotacji nie mogą być także przeznaczone na bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych i fizycznych.

 • Koszty administracyjne finansowane w ramach dotacji, nie mogą przekraczać 10% całkowitej wysokości dotacji.

 • Przy ocenie projektów będzie brany pod uwagę pozafinansowy udział własny organizacji oraz udział partnerów.


Procedura konkursowa

 • Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie wypełnionego formularza wniosku. Wniosek musi znaleźć się w Biurze Fundacji PZU najpóźniej w dniu 16 lipca 2010r. Wniosek może być przesłany pocztą lub złożony osobiście. Wnioski, które wpłyną po 16 lipca 2010r. zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 • Jeden wnioskodawca może składać w każdym z konkursów jeden wniosek o dotację.

 • Wstępna ocena wniosków (pod względem formalnym) dokonana zostanie przez Biuro Fundacji PZU. Kryteria formalne oceny wniosków:

  • wniosek zgodny z formularzem,

  • wniosek złożony w terminie,

  • wniosek czytelny,

  • cele projektu zgodne z celami konkursu,

  • projekt adresowany do młodzieży ze wsi i/lub małych miast ( do 30 tys. mieszkańców),

  • podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację,

  • harmonogram realizacji projektu zgodny z terminami konkursu,

  • kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza przewidzianych przedziałów,

  • zagwarantowany minimalny wkład własny finansowy,

  • nie występują koszty, które nie mogą być finansowane w ramach dotacji,

  • wydatki na koszty administracyjne nie przekraczają 10% kosztów całkowitych projektu.

 • Wnioski, które spełnią kryteria formalne zostaną ocenione merytorycznie. Oceny tej dokonuje Komisja złożona z dwóch niezależnych ekspertów. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • trafność i zgodność z celami konkursu (na ile projekt jest zgodny z celami i priorytetami konkursu, na ile projekt proponuje działania nowatorskie lub modelowe),

  • skuteczność i trwałość (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą zmianę, w jakim stopniu realizacja projektu może być kontynuowana po zakończeniu finansowania z dotacji),

  • budżet ( na ile uzasadniona jest kalkulacja kosztów),

  • potencjał realizacyjny projektu (doświadczenia wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć, aktywność wnioskodawcy w pozyskiwaniu partnerów).

 • Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Fundacji. Lista przyznanych dotacji będzie udostępniona na stronie internetowej Fundacji PZU - www.fundacja.pzu.pl

 • Od decyzji Zarządu Fundacji nie przysługuje odwołanie.

 • Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na szkolenie związane z realizacją i rozliczeniem planowanych działań.


Harmonogram konkursu

Termin składania wniosków

16.07.2010

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków

10.08.2010

Szkolenie jednodniowe w wybranym terminie w okresie

23-28.08.2010

Termin realizacji projektów

01.09.2010-30.06.2011Warunki korzystania z dotacji

 • Warunkiem korzystania z dotacji jest podpisanie przez obie strony umowy, która określa podstawowe warunki wykorzystania środków przekazanych w ramach dotacji.

 • Dotacja może być wykorzystana jedynie na działania przewidziane umową.

 • Przekazanie środków w ramach dotacji nastąpi w dwóch ratach:

  • 90 proc. wysokości dotacji zostanie przekazana w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy dotacyjnej

  • pozostałe środki dostępne w ramach dotacji, nie więcej niż 10 proc. wysokości dotacji zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

 • Środki niewykorzystane w ramach dotacji podlegają zwrotowi, po uprzedniej kontroli sprawozdania i na podstawie pisemnej informacji z Biura Fundacji PZU.

 • Zmiany w wydatkowaniu przyznanych środków będą możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Fundacji.

 • Wymagane jest, aby odbiorca dotacji prowadził oddzielną i przejrzystą dokumentację rachunkową dotyczącą działań realizowanych w ramach projektu. Odbiorca dotacji winien przechowywać dokumentację przez okres pięciu lat od dnia zakończenia projektu i zobowiązać się do poddania kontroli na wezwanie Fundacji.

 • Grantobiorca winien dołączyć do sprawozdania finansowego pisemne oświadczenie, dotyczące przeznaczenia po zakończeniu projektu środków trwałych, zakupionych z dotacji.

 • Finansowanie przyznane w ramach Konkursu musi zostać odpowiednio odnotowane i wyróżnione, np. w raportach i publikacjach udostępnianych w związku z projektem lub na reklamach czy ogłoszeniach dotyczących projektu itp. Szczegóły określa umowa.

 • Merytoryczne oraz finansowe sprawozdanie z realizacji projektu i wykorzystania dotacji przekazywane są Fundacji w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu realizacji projektu. Sprawozdanie to będzie podstawą do wypłacenia końcowej (10 %) transzy dotacji.

 • Prawidłowość, rzetelność i zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym będzie podlegać kontroli ze strony Fundacji (kontrola będzie przeprowadzana przez niezależnego eksperta).

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica