Zobacz całą galerię


Program grantowy dla domów kultury - „Dom Kultury+

1 września 2010 - Administrator

Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło realizację ogólnopolskiego programu grantowego „Dom Kultury+” skierowanego do samorządowych domów kultury, dla których organizatorem jest gmina wiejska, miejsko-wiejska lub miejska ze szczególnym uwzględnieniem gmin do 20 tys. mieszkańców. Do 16 września b.r. trwa nabór wniosków w ramach Priorytetu I Szkolenia.

 Celem Prio­ry­te­tu I Szko­le­nia są:
- do­sko­na­le­nie kom­pe­ten­cji za­wo­do­wych pra­cow­ni­ków domów kul­tu­ry,
- pod­nie­sie­nie pro­fe­sjo­na­li­zmu za­rzą­dza­nia i pro­wa­dze­nia sku­tecz­nej dzia­łal­no­ści opar­tej o dia­gno­zę po­trzeb śro­do­wi­ska lo­kal­ne­go,
- stwo­rze­nie stra­te­gii roz­wo­ju i funk­cjo­no­wa­nia domu kul­tu­ry.


W prio­ry­tecie I - Szko­le­nia, ofe­rowany jest udział w trzech ty­pach szko­leń:
- szko­le­nia pod­sta­wo­we – obej­mu­ją za­gad­nie­nia zwią­za­ne z bu­do­wą stra­te­gii i funk­cjo­no­wa­nia domu kul­tu­ry
- szko­le­nia in­dy­wi­du­al­ne – obej­mu­ją wspar­cie dla be­ne­fi­cjen­ta wraz ze wska­za­niem naj­bar­dziej po­żą­da­nych kie­run­ków roz­wo­ju ich domu kul­tu­ry
- szko­le­nia uzu­peł­nia­ją­ce – za­kres te­ma­tycz­ny szko­leń okre­śla­ją domy kul­tu­ry w na­wią­za­niu do wła­snych po­trzeb i ocze­ki­wań


W ramach programu zaplanowano także nabory wniosków w ramach Priorytetu II Rozwój (polegającym na dofinansowaniu działań związanych z ofertą programową) oraz Priorytetu II Infrastruktura.

Projekty w ramach programu „Dom Kultury+” wymagają zaangażowania przez domy kultury od 1 do 3 partnerów (w zależności od priorytetu).

Informacje nt. programu, regulamin oraz wniosek do programu dostępne są na stronie:

http://admion.nck.pl/artykul/923/nowy-program-narodowego-centrum-kultury--dom-kultury.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica