Zobacz całą galerię


Konkurs na tworzenie i wspieranie sieci organizacji pozarządowych

5 października 2010 - Administrator

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_6_2010 pt. „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

W ramach projektów mających na celu stworzenie lokalnego, regionalnego, branżowego forum, sieci, porozumienia organizacji pozarządowych służących wzajemnej wymianie informacji i podejmowaniu wspólnych działań lub wzmocnieniu już istniejących tego typu forów, sieci, porozumień mogą być dofinansowane m.in.:

  • działania informacyjne i promocyjne;
  • działania edukacyjno-szkoleniowe;
  • działania służące tworzeniu lub rozwojowi systemów przepływu informacji, baz danych;
  • działania służące tworzeniu lub rozwojowi potencjału instytucjonalnego porozumienia, sieci, forum;
  • promowanie i upowszechnianie standardów współpracy organizacji pozarządowych;
  • badania i ekspertyzy służące wypracowaniu wspólnych stanowisk organizacji w zakresie polityk publicznych;
  • szkolenia i doradztwo w zakresie współpracy organizacji pozarządowych oraz budowania porozumień i sieci współpracy;
  • opracowanie planów działania i planów strategicznych, sieci, porozumień, federacji.


Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa od dnia 30 września 2010 roku do dnia 15 listopada 2010. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioskodawcami mogą być:

  • podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego;
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm), od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność pożytku publicznego.


Dokumentacja konkursowa
do pobrania w dziale: Dokumenty / Dokumentacja konkursowa / Poddziałanie 5.4.2 ... przejdź do działu

Na dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 20 000 000 zł. Alokacja finansowa obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5% alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS pod numerami telefonów: 22 461 63 94 oraz 22 461 63 63.

źródło: http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art317,konkurs-zamkniety-nr-dwf_5-4-2_6_2010.html

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica