Zobacz całą galerię


Konkurs na zadania z zakresu kultury

28 grudnia 2010 - Administrator

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2011 roku na terenie Dolnego Śląska.

Adresatami konkursu są podmioty uprawnione do złożenia ofert, działające statutowo w obszarze kultury:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, realizując swoje zadania statutowe w zakresie kultury.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 Zadanie I

FESTIWALE SZTUKI

Przedsięwzięcia o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, polegające na organizowaniu festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych, filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska

Zadanie II

EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przedsięwzięcia polegające na organizowaniu lub uczestniczeniu dzieci i młodzieży w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach mogących mieć istotne znaczenie dla wspomagania rozwoju i uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Zadanie III

TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Inicjatywy służące popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych Dolnego Śląska w formie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, działań edukacyjnych służących idei kontynuacji wartości tworzących poczucie tożsamości kulturowej.

Zadanie IV

INICJATYWA ARTYSTYCZNA

Przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Dolnego Śląska zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zadanie V

DIALOG KULTUROWY

Przedsięwzięcia polegające na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych, organizowaniu lub uczestnictwie w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Zadanie VI

WYDAWNICTWA

Niekomercyjne i niskonakładowe wydawnictwa książkowe i multimedialne poświęcone zabytkom, opiece i ochronie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

III Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2011

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań w 2011 r. wynosi 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

 2. Przewiduje się następujący podział środków finansowych w ramach trzech edycji konkursu:

 I edycja – 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

II edycja – 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych)

3. Zastrzega się, iż niewykorzystane środki finansowe w danej edycji zwiększają pulę środków w kolejnej edycji.

 IV Termin realizacji zadań:

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lutego 2011 roku, kończy nie później niż 31 grudnia 2011 roku przy uwzględnieniu następującego podziału:

I edycja – dla przedsięwzięć całorocznych (tj. od 1 lutego do 31 grudnia 2011) oraz realizowanych do dnia 30 czerwca 2011;

II edycja – dla przedsięwzięć realizowanych po 30 czerwca 2011.

Więcej informacji na stronie www.bip.umwd.dolnyslask.pl

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica