Zobacz całą galerię


Europejski Rok Wolontariatu - konkurs

9 marca 2011 - Administrator

Minister Pracy i Polityki Społecznej jako Krajowy Organ Koordynujący dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Propagującego Aktywność Obywatelską zaprasza:

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy;

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych);

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczeniu całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w następujących obszarach:

1.      Zaplanowanie oraz wdrożenie kampanii komunikacyjnej w nurcie social media.
2.      Zaplanowanie oraz wdrożenie kampanii komunikacyjnej w województwach.
3.      Promowanie wolontariatu wśród osób starszych.
4.      Wspieranie organizatorów wolontariatu.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: erw2011@mpips.gov.pl (tytuł wiadomości: „Otwarty konkurs ofert ERW 2011”) oraz złożyć w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 marca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert ERW 2011”.

http://erw2011.gov.pl/static/admin-pd/pdadmin/img/pliki/pdf.png ogoszenie-konkursu-erw-20311.pdf

POBIERZ rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania W WERSJI WORD>>>

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną: e-mail: erw2011@mpips.gov.pl oraz na stronie internetowej: www.erw2011.gov.pl

Źródło: www.erw2011.gov.pl

Najbliższe wydarzenia

PnWtŚrCzPtSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica