Zobacz całą galerię


Rusza Fundusz Szwajcarski

24 marca 2011 - Administrator

Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Priorytetu I Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju udzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Działania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinny mieć na celu m.in.:

- zwrócenie społeczeństwu uwagi, na poziomie lokalnym i regionalnym, na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych,

- promowanie partycypacyjnego modelu demokracji,

- rozwój aktywności i postaw obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli oraz równouprawnienia płci,

- propagowanie rządów prawa, a w szczególności – konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego,

- promowanie włączania się obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,

- zachęcanie obywateli i organizacji pozarządowych do zaangażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego,

- udoskonalanie już funkcjonujących oraz/lub wypracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które będą miały za zadanie wspierać procesy demokratyczne oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

- wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów lokalnych, regionalnych i centralnych.

OBSZARY

Składane projekty powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1. Edukacja obywatelska – w ramach tego obszaru wspierane mogą być następujące przykładowe pola działalności:

- działania edukacyjne dotyczące praw wyborczych elektoratu (z wykluczeniem prowadzenia kampanii wyborczych i partyjnej agitacji) oraz mające na celu zwiększenie świadomości praw obywatelskich (edukacja konsumencka),

- kampanie oraz programy informacyjne i edukacyjne w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej,

- tworzenie narzędzi, w tym informatycznych, pozwalających na zwiększenie partycypacji obywatelskiej (np. wyspecjalizowanych portali – niezależnych od władz publicznych, służących udostępnianiu informacji publicznej lub mobilizacji społecznej),

- programy edukacyjno-informacyjne adresowane do członków i liderów organizacji pozarządowych, aktywnych w zakresie partycypacji obywatelskiej,

- działania mające na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie współdziałania w różnych formach organizacyjnych,

- programy służące rozwijaniu postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego,

- programy, których celem jest wzmocnienie zaufania do instytucji publicznych oraz zmniejszenie dystansu między obywatelami a instytucjami publicznymi,

- poradnictwo obywatelskie – działania oraz programy poradnicze i informacyjne mające na celu edukację obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich dochodzenia (polegające na pobudzaniu obywatela do aktywności oraz uczenia go samodzielności i odpowiedzialności za siebie samego – inaczej niż w przypadku poradnictwa prawnego).

2. Działania kontrolne – w ramach tego obszaru wspierane mogą być następujące przykładowe pola działalności:

- działania mające na celu wzmocnienie oraz promocję instrumentów i procedur demokratycznych dotyczących społecznej kontroli działań władz i instytucji publicznych,

- obywatelski monitoring działań administracji publicznej na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym,

- społeczne inicjatywy w zakresie działań antykorupcyjnych, dostępu do informacji publicznej oraz dziennikarstwa obywatelskiego,

- monitorowanie i recenzowanie administracji publicznej i środowisk politycznych w zakresie wdrażania przez nich działań z zakresu partycypacji obywatelskiej,

- monitoring obietnic wyborczych na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym.

3. Partycypacja w polityce publicznej – w ramach tego obszaru wspierane mogą być następujące przykładowe pola działalności:

- uczestnictwo w konsultacjach społecznych, włączających zarówno instytucje, jak i indywidualnych obywateli, oraz promocja tych konsultacji,

- wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej – technik organizowania debat, referendów, petycji, deliberacji, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, publicznych wysłuchań, konsultacji itp. (z wyłączeniem prowadzenia kampanii wyborczych),

- działania obywatelskie w zakresie oceny jakości funkcjonowania administracji publicznej (audyt społeczny) i zwiększania tzw. responsywności działań administracji publicznej,

- projekty mające na celu zwiększenie zakresu partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i wdrażaniu polityk publicznych (tworzenie strategii, budżetowanie, ustalanie wskaźników opartych na „satysfakcji” obywateli itd.), w tym programów służących wspieraniu aktywności młodzieży w życiu publicznym, realizowane we współpracy z administracją publiczną,

- budowanie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz grup pomijanych lub w niewielkim stopniu reprezentowanych w publicznej debacie (np. osoby starsze, osoby pozostające w skrajnym ubóstwie, osoby niepełnosprawne, imigranci itd.).

Zgodnie z Wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jednym z zadań Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest również rozwój instytucjonalny organizacji, wzmocnienie skuteczności ich działania oraz zwiększenie ich zasięgu i umiejętności. Poza zagadnieniami wymienionymi powyżej realizacja projektów może obejmować działania nastawione na aktywizację lub poszerzenie bazy członkowskiej oraz wzmocnienie demokratycznych procedur wewnątrz organizacji, a także na podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w obszarze formalnego uczestnictwa w procedurach konsultacji lub monitoringu.

Działania wzmacniające zdolności instytucjonalne organizacji pozarządowych będą mogły obejmować np. szkolenia, konsultacje specjalistyczne, doradztwo, poprawę jakości usług w celu prawidłowej i efektywnej realizacji projektu czy rozwój długookresowych strategii operacyjnych. Powyższe działania jednak, łącznie z kosztami zarządzania, będą mogły obejmować tylko 30% wartości projektu i będą musiały wspierać  realizację głównych celów i przedmiotu projektu, jakim będą działania z zakresu partycypacji obywatelskiej, a także służyć ich realizacji.

ASPEKTY HORYZONTALNE

Działania realizowane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinny ponadto obejmować następujące aspekty horyzontalne:

- zrównoważony rozwój integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny, czyli prawo do zaspokajania potrzeb i aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń,

- równość szans, polegającą na zniesieniu nierówności oraz zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, płeć, narodowość, rasę, orientację seksualną i niepełnosprawność,

- dobre zarządzanie, które określa udział szerokiej grupy partnerów w procesie podejmowania decyzji oraz opiera się na uwzględnieniu podstawowych zasad dobrego zarządzania w ogólnym zarządzaniu projektem przez Wnioskodawcę i Partnera.

DZIAŁANIA, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU

Dofinansowaniu w ramach Priorytetu I Grantu Blokowego nie mogą podlegać:

- działania polegające na doraźnej pomocy (w tym na bezpośredniej pomocy socjalno-bytowej),

- działania, które mają na celu jedynie finansowanie bieżących kosztów związanych z działalnością Wnioskodawcy,

- działania polegające na dalszej dystrybucji otrzymanych środków, tzw. re-granting, tj. przekazywanie środków podmiotom trzecim w ramach oddzielnej procedury konkursowej bez możliwości bezpośredniej kontroli wydatkowania tych środków,

- projekty już trwające lub zakończone,

- działania o charakterze politycznym (związane z formą agitacji politycznej, organizowaniem kampanii wyborczych czy promowaniem działalności konkretnego ugrupowania, komitetu wyborczego lub partii politycznych, a także  organizacji je wspierających),

- działania o charakterze religijnym (związane ze sprawowaniem kultu religijnego oraz posługi kapłańskiej),

- działania o charakterze komercyjnym (realizowane dla osiągnięcia zysku),

- działania inwestycyjne – w tym wszelkie zakupy sprzętu lub innych aktywów oraz wyposażenia, remonty oraz adaptacja pomieszczeń powyżej ustalonego limitu.

ŚRODKI

Alokacja środków na Priorytet I w ramach Grantu Blokowego wynosi ok. 16,7 mln CHF.

Wartość dofinansowania projektów w Priorytecie I będzie mogła wynosić od 10 000 CHF do 60 000 CHF (projekty „małe”) lub do 250 000 CHF (projekty „duże”).

Więcej informacji na stronie: www.swissgrant.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica