Zobacz całą galerię


Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych W 2011r.

1 kwietnia 2011 - Administrator

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

I. Opis rodzaju zadań

Za priorytetowe działania uznaje się:

1) podnoszenie poziomu aktywizacji kobiet na rynku pracy;

2) zmniejszanie dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;

3) promowanie wykorzystania urlopu ojcowskiego, poprzez realizację m.in. działań uświadamiających (konferencje, debaty, spotkania, itp.), opracowanie i upowszechnianie publikacji, materiałów informacyjnych oraz przeprowadzenie

szkoleń.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2011wynosi: 300 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, posiadające siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Podstawowym kryterium jest zgodność z obszarem wyrównywania szans kobiet

i mężczyzn na rynku pracy. Oprócz tego oceniane będą:

1) innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu;

2) zasięg oddziaływania społecznego;

3) liczba uczestników-odbiorców projektu;

4) możliwość kontynuacji realizacji celów zawartych w projekcie;

5) stopień zaangażowania i wykorzystania potencjału własnego organizacji;

6) możliwość realizacji zadania przez danego oferenta;

7) kalkulacja kosztów realizacji zadania.

3. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie.

4. Dotacje nie będą udzielane na zakup środków trwałych oraz na pokrycie kosztów administracyjnych organizacji.

5. Uprawniony oferent może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

6. Przy kalkulacji wysokości dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład środków własnych finansowych i niefinansowych oraz środków pochodzących z innych źródeł w realizację programu oferenta. Dotacja nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania. Za środki własne niefinansowe uważa się środki wyłącznie o charakterze osobowym, nie powodujące powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jako środki własne osobowe wnoszona może być tylko nieodpłatna dobrowolna praca.

7. Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje nie może być wyższa niż 30 000, 00 zł w przypadku jednej organizacji, a dla kilku organizacji realizujących wspólny projekt (np. koalicja organizacji) nie może być wyższa niż 60 000, 00 zł.

IV. Zasady dotyczące składania ofert

1. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

2. Do oferty, o której mowa w ust. 1 należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji {w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)}, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, statut organizacji, sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2010 (w przypadku organizacji nowo powstałych, nie mających sprawozdań, należy dołączyć opis działań merytorycznych oraz finansowych).

3. W przypadku ofert składanych przez więcej niż jedną organizację, każda z nich ma obowiązek dostarczyć wszystkie dokumenty wskazane w ust. 2.

4. Oferty niekompletne lub takie, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Sporządzoną ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2 należy złożyć w siedzibie głównej Ministerstwa (Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5) lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

ul. Nowogrodzka 1/3/5,

00-513 Warszawa

z dopiskiem – „Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 r.

w terminie do dnia 14 kwietnia 2011 r.

Więcej informacji na www.mpips.gov.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica