Zobacz całą galerię


Fundusz sołecki wkładem własnym w PROW-ie

28 lipca 2011 - Zbigniew Posacki

Fundusz sołecki może być wkładem własnym w projektach w ramach PROW 2007 – 2013

Krajowa Rada  Regionalnych Izb Obrachunkowych zajęła stanowisko w sprawie możliwości wykorzystania środków pochodzących z funduszu sołeckiego na finansowanie wkładu własnego w małych projektach realizowanych w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KR RIO podkreśla, że przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na wkład własny dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju opracowanych i wdrażanych przez Lokalne Grupy Działania hipotetycznie byłoby możliwe przy dochowaniu warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a mianowicie: 

1. 

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane będą przedsięwzięcia mieszczące się w zdaniach własnych gminy oraz zgodne z przyjętą przez gminę strategią rozwoju, a także służące poprawie życia mieszkańców sołectwa – warunek taki wynika z art. 1 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim.

2. 

Potrzebę realizacji określonych przedsięwzięć na obszarze sołectwa winno określać sołectwo we wniosku składanym w trybie art. 4 ustawy o funduszu sołeckim. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie oraz oszacowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia. Na tym etapie postępowania wydaje się niemożliwym postanowienie przez sołectwo o sposobie realizacji przedsięwzięcia i wskazanie, że będzie ono realizowane poprzez zlecenie go stowarzyszeniu. Działanie takie wykraczałoby poza uprawnienia przypisane sołectwom w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwa są bowiem jedynie jednostkami pomocniczymi, działającymi w ramach osobowości prawnej gminy i w ramach jej budżetu.

3. 

Uwzględnienie wniosku sołectwa w budżecie gminy i zagwarantowanie środków finansowych na jego realizację. Ujęcie w budżecie gminy środków dla sołectw stanowić będzie podstawę dla organu wykonawczego do podjęcia decyzji o sposobie wykonania planowanych zadań, gdyż sołectwa nie są i nie mogą być umocowane do zawierania umów i zaciągania zobowiązań. Jednym ze sposobów, dopuszczonym przez prawo, może być zlecenie ich realizacji stowarzyszeniom.

4. 

Zlecenie realizacji takiego przedsięwzięcia stowarzyszeniom prowadzącym działalność na terenie gminy musi nastąpić przy uwzględnieniu przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina nie może oprzeć swoich działań wyłącznie na podstawie art. 9 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, bowiem jest to przepis ogólny.


Zgodnie ze wskazanymi przepisami gmina może zlecić stowarzyszeniu do realizacji wyłącznie zadanie gminne, w tym przypadku będzie to zadanie zidentyfikowane we wniosku sołectwa. Na podstawie art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego gmina w ramach zlecenia zadania organizacji pozarządowej ma możliwość sfinansowania albo dofinansowania jego realizacji, a więc przeznaczenia tylko części niezbędnych do jego wykonania środków. W omawianej sytuacji dofinansowanie mogłoby zabezpieczać wkład własny beneficjenta. KR RIO podkreśla jednak, że zlecane zadanie musi zostać skonkretyzowane i nazwane. Oznacza to, że gmina nie będzie mogła przekazać stowarzyszeniu środków finansowych tylko dlatego, że stowarzyszenie będzie realizowało określony projekt, w którym mogą mieścić się nie tylko przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa, ale także projekty na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów. Ze środków funduszu sołeckiego gminy nie będą mogły przekazywać środków finansowych na działalność Lokalnych Grup Działania, bowiem działania takie nie mieszczą się w zadaniach gminy, chociaż gmina może, a nawet musi być członkiem takiej grupy. Ponadto na gruncie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie jest możliwe w prowadzonym postępowaniu (konkursie) preferowanie stowarzyszeń (podmiotów) z obszaru sołectwa. Tak więc podsumowując cała procedura powinna wyglądać następująco: Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego decydują, że  pieniądze z funduszu sołeckiego chcą przeznaczyć na dane przedsięwzięcie (przykładowo na realizację zajęć z języka angielskiego dla mieszkańców sołectwa). Urząd gminy zleca zadanie, które przedstawiło sołectwo, do realizacji lokalnemu stowarzyszeniu.  Stowarzyszenie składa następnie wniosek do Lokalnej Grupy Działania. Pieniądze zabezpieczone na zajęcia z puli funduszu sołeckiego stają się wkładem własnym stowarzyszenia. Procedura choć  nie należy do najbardziej czytelnych, to jednak daje pewne możliwości na zwiększenie wartości środków, za które sołectwa będą mogły realizować przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy jakości życia w sołectwie.

Źródło informacji: www.funduszesoleckie.eu

Na stronie www.funduszesoleckie.eu znajduję się więcej praktycznych porad i wskazówek dotyczących Funduszu Sołeckiego. Zapraszamy do odwiedzenia.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica