Zobacz całą galerię


Program "Razem Możemy więcej"

25 listopada 2011 - Zbigniew Posacki

Program Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" to działania zmierzające do budowania kapitału społecznego, odnowy wsi i wspierania rożnych form aktywności lokalnych społeczności na terenach wiejskich.

Cele programu:
- rozwój infrastruktury społecznej
- stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji
- wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi.

Kto może ubiegać się o grant:
- organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną
- podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Dofinansowywane działania:
- działalność kulturalno - oświatowa, obejmująca: kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych; wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną; przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.
- działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza
w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej,
a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
- inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Dofinansowanie:
Maksymalna wysokość grantu - do 7,5 tys. zł.
W przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50% (jednak nie więcej niż do 10 tys. zł). Natomiast w przypadku, gdy projekt swym zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia (tzw. projekt sieciowy), w takim przypadku wielkość dofinansowania projektu będzie stanowiła sumę grantów uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć 30 tys. zł

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:
- zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,
- przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
- tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) obiektów tzw. przestrzeni publicznej (np. mini - amfiteatry, wiejskie place spotkań, itp.) na potrzeby działalności kulturalno-oświatowej,
- wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dydaktycznych/edukacyjnych związanych z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym regionu (np. tablice informacyjne, miejsca postoju i odpoczynku, itp.)

Termin składania wniosków: 5 stycznia 2012 r.

Więcej informacji oraz wzór wniosku na stronie: http://www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica