Zobacz całą galerię


Nabór na pracownika

6 grudnia 2011 - Zbigniew Posacki

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza otwarty nabór na stanowisko: specjalista do spraw kadrowych i rozliczeniowych, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

1) Wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe.

2) Staż pracy: minimum 1 rok pracy w księgowości lub w podobnym zakresie w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat).

3) Znajomość aktów prawnych związanych z finansami i rachunkowością.

4) Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.

5) Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

1) Wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.

2) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczanie.

3) Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.

4) Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.

5) Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej.

6) Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia.

7) Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Zakres obowiązków:

1) wsparcie prowadzenia rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

3) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,

4) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

5) bieżące, prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

6) przygotowywanie dokumentów do prawidłowej rejestracji operacji gospodarczych i finansowych,

7) analiza dokumentów finansowych,

8) sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,

9) wsparcie w zakresie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

10) wsparcie w sporządzaniu w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

11) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

13) prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

14) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

15) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

16) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

17) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

18) odprowadzanie składek ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,

19) wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

20) wystawianie rachunków,

21) prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,

22) prowadzenie rachunku bankowego,

23) prowadzenie spraw kadrowych,

24) opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

25) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

26) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,

27) realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,

28) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

29) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

30) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

31) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

32) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2011 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. kadrowych i rozliczeniowych.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie oraz aplikacje, które wpłyną drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica