Zobacz całą galerię


Dotacje na kulturę i dziedzictwo

9 grudnia 2011 - Zbigniew Posacki


W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

· Festiwale sztuki,

· Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,

· Tradycyjne dziedzictwo kulturowe,

· Inicjatywa artystyczna, Dialog kulturowy,

· Wydawnictwa

· Projekty interdyscyplinarne.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze kultury:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Terminy naboru ofert

I edycja - do dnia 16 grudnia 2011 r., godz. 16,00;

II edycja - do dnia 31 maja 2012 r., godz. 16.00.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2012

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań w 2012 r. wynosi 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

2. Przewiduje się następujący podział środków finansowych w ramach dwóch edycji konkursu:

I edycja – 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

II edycja – 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)

3. Zastrzega się, iż niewykorzystane środki finansowe w danej edycji zwiększają pulę środków w kolejnej edycji.

Termin realizacji zadań:

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lutego

2012 roku, kończy nie później niż 31 grudnia 2012 roku przy uwzględnieniu następującego podziału:

I edycja – dla przedsięwzięć całorocznych (tj. od 1 lutego do 31 grudnia 2012) oraz realizowanych do dnia 30 czerwca 2012;

II edycja – dla przedsięwzięć realizowanych po 30 czerwca 2012.

UWAGA:

DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU, A NIE DATA STEMPLA POCZTOWEGO.

Źródło oraz więcej informacji na: www.umwd.dolnyslask.pl

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica