Zobacz całą galerię


Dotacja na wkład własny

30 grudnia 2011 - Zbigniew Posacki

W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które oferenci pozyskali lub są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Rozpatrywane będą tylko oferty będące dotacją na wkład własny oferentów (zgodnego z wymogami określonymi przez zewnętrzną instytucję grantodawczą), którzy realizują lub realizować będą projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych, a służące realizacji zadań publicznych województwa dolnośląskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2012 r. wynosi 180 000 zł.

W przypadku wyboru ofert realizacja zadań nastąpi poprzez wsparcie wykonania zadań w formie udzielanej przez Zarząd dotacji na wkład własny oferenta do 99% jego wysokości.

Adresat konkursu

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające statutowo w obszarach wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w oraz w obszarze objętym konkursem zewnętrznej instytucji grantodawczej.

2. Oferty mogą składać w/w podmioty realizujące zadania publiczne, których terenem działania jest województwo dolnośląskie oraz które pozyskały lub są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Termin realizacji zadań

1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się od 1 lutego 2012 r., kończy nie później niż 31 grudnia 2012 r.

2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenie zadania.

Ogólna zasada kwalifikowalności wydatków

1. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy:

a) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i projektem i są niezbędne do ich realizacji,

b) zostały uwzględnione w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,

c) zostały racjonalnie skalkulowane,

d) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także zostały skalkulowane proporcjonalnie dla zadania i projektu objętego wsparciem,

e) zostały poniesione w okresie uprawnionym, tj. których wydatek (zapłata) nastąpi nie wcześniej niż data podpisania umowy dotacyjnej i nie później niż do dnia 31 grudnia 2012r.,

f) są poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej, możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania.

3. Wsparcie Samorządu nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości projektu. Z dotacji Samorządu mogą być pokryte koszty administracyjne (m.in. obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za wynajem pomieszczeń) do wysokości 10% przyznanej dotacji oraz koszty sprzętu i wyposażenie do wysokości 30% dotacji (tj. przyznanego wkładu własnego).

4. W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Miejsce i termin składania dokumentów:

  1. Ofertę wraz z dokumentami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Ostrowskiego 7 (sektor F, pok. 208, I piętro)

53-238 Wrocław,

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

2. Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2012 r.

3. Zarząd ma prawo przedłużenia terminów naboru i rozstrzygnięcia konkursu.

4. Informacje o terminach posiedzeń Komisji Konkursowej będą dostępne na stronie www.wwzop.dolnyslask.pl.

5. Decyduje data wpływu oferty do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

6. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Źródło informacji: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=13551&idmp=127&r=r

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica