Zobacz całą galerię


Dotacje z FIO

3 grudnia 2012 - Zbigniew Posacki


W roku 2012, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 551 projektów na kwotę 43 096 468,54 zł.

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

1.       Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.

2.       Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

I.   Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne;

II.  Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie;

III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne;

IV.  Rozwój przedsiębiorczości społecznej;

3.       Finansowane będą wyłącznie projekty „jednoroczne” (tj. projekty realizowane wyłącznie w roku 2013, czyli trwające maksymalnie 8 miesięcy).

- termin rozpoczęcia zadania: od 1 maja 2013 r.

- nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: 31 grudnia 2013 r.

4.       Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

5.       Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci:

-          od 10 tys. zł do 200 tys. zł.

-          w przypadku dofinansowania w kwocie 150 tys. zł i więcej, Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia, przed zawarciem umowy zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

6.       Termin składania ofert: od 30 listopada 2012 r. do 14 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na stronie www.pozytek.gov.pl

PnWtŚrCzPtSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28


fb g__
t logo_1logotypKSOW

dsp_lgd


min_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben

aktywni_logo

dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo


haloodra

logo

Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica