Zobacz całą galerię


Nabór na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

29 maja 2013 - Tomasz Sokołowski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza otwarty nabór na stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, 1/5 etatu, umowa na czas określony.

Wymagania konieczne:

1) Wykształcenie wyższe II stopnia,

2) 3 letnie doświadczenie w zakresie monitoringu lub ewaluacji,

3) Staż pracy w LGD (w organach LGD lub w stosunku pracy),

4) Znajomość aktów prawnych związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – oś 4 LEADER, realizacją LSR i działalnością LGD,

5) Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi grafiki oraz komunikatorów i Internetu.

Wymagania pożądane:

1) Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,

2) Doświadczenie przy tworzeniu i realizacji LSR,

3) Znajomość języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki),

4) Staż pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat),

5) Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,

6) Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia,

7) Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Do bezpośrednich zadań należy:

1) nadzór nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich,

2) prowadzenie monitoringu LSR i LGD wraz z przygotowaniem narzędzi do monitoringu.

3) prowadzenie i uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach związanych z monitoringiem i ewaluacją.

4) opracowanie raportów w wyników ewaluacji i monitoringu wraz z wnioskami i wskazaniami,

5) interpretacja aktów prawnych związanych z PROW

6) doradztwo organów LGD w zakresie PROW i realizacji LSR

7) tworzenie treści związanych z monitoringiem i ewaluacją do publikacji na stronach internetowych i w wydawnictwach LGD

8) obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,

9) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań osi 3 objętych Lokalną Strategią Rozwoju,

10) uczestnictwo w terenowych wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie,

11) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Kierownika ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

Zakres uprawnień:

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji jest upoważniony do:

1) prowadzenia monitoringu i ewaluacji wewnątrz stowarzyszenia i w LGD

2) szkolenie pracowników i beneficjentów

3) prowadzenia dokumentacji w zakresie monitoringu i ewaluacji

Zakres odpowiedzialności:

1) Zapewnienie wskaźników realizacji LSR KŁO

2) Realizacja zadań zgodna z prawem oraz powierzonym zakresem obowiązków;

3) Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2013 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie oraz aplikacje, które wpłyną drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica