Zobacz całą galerię


Konkurs na koordynatora

7 stycznia 2014 - Zbigniew Posacki

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza konkurs ofert na Koordynatora projektu współpracy pn. „Dolnośląski Szlak Ekomuzeów”

Wymagania konieczne:

Wykształcenie średnie lub wyższe.

Staż pracy: minimum 2 lata pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat, umowy zlecenie, umowy o pracę).

Doświadczenie w pracy ze społecznością lokalną.

Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczanie.

Doświadczenie w zakresie realizacji projektów.

Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.

Wymagania pożądane:

Znajomość zagadnień związanych z ekomuzeami.

Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;

Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Do bezpośrednich zadań należy:

- nadzorowanie, całościowe wdrażanie, finansowanie, promocja i monitorowanie projektu współpracy,

- kontakt z osobą zatrudnioną w ramach prac eksperckich w celu zapewnienia sprawnego systemu komunikacji pomiędzy partnerami oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego,

- nadzorowanie zgodności działań projektu z zapisami umowy (dofinansowanie i harmonogram rzeczowo – finansowy),

- przygotowywanie analiz, zestawień i sprawozdań zgodnie z wymaganymi przepisami dot. projektów współpracy,

- bieżące prowadzenie monitoringu działań prowadzonych przez partnerów i ich terminowość zgodnie z harmonogramem prac,

- terminowe składanie poprawek i wymaganych dokumentów przez UMWD,

- nadzorowanie realizacji projektu na każdym jego etapie,

- organizowanie spotkań partnerów i grup roboczych,

- przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów,

- sporządzenie analiz i zestawień,

- sporządzanie protokołów i sprawozdań z realizacji projektu zgodnie z wymogami programowymi.

Uwaga: Przy ocenie ofert, dodatkowe 2 punkty mogą otrzymać osoby legitymujące się określonym czasem współpracy ze Stowarzyszeniem, np. jako Animatorzy lokalni, wolontariusze itp.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2014 r. osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. konkursu na koordynatora projektu współpracy „DSE”

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie oraz aplikacje, które wpłyną drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica