Zobacz całą galerię


ZAPYTANIE OFERTOWE

24 marca 2015 - Małgorzata Szczerba

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zaprasza do składania ofert na realizację zadania: opracowanie, wykonanie oraz dostawę 10 tablic informacyjno-edukacyjnych Krainy Łęgów Odrzańskich wg poniższego zakresu:

· Opracowane merytoryczne (tekst, zdjęcia/grafiki, koncepcja kompozycji) dla każdej tablicy indywidualnie, z treścią dopasowaną do miejsca docelowego ustawienia tablicy (lokalna przyroda, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, historyczne, atrakcyjność turystyczna, edukacja regionalna/przyrodnicza itp.). Tekst, zdjęcia/grafiki dostarcza Wykonawca. Planuje się 6 różnych miejsc na obszarze LGD KŁO, tj. Jemielno (gmina Jemielno) 5 tablic – ścieżka dydaktyczna oraz parkingi leśne: w m. Dziewin, gmina Ścinawa (przy starorzeczu); parking leśny między Ciechłowicami a Naroczycami, przy drodze woj. 292 (gmina Rudna); parking przy zajeździe Kawice (gm. Prochowice); parking leśny między m. Wróblowice-Błonie (gm. Miękinia); parking leśny w ok. m. Bukowice (gm. Brzeg Dolny). Tablice powinny być spójne pod względem graficznym i powinny zawierać podstawowe informacje o całym obszarze KŁO, a także wymagane logotypy i informację o źródle finansowania. Tablice muszą zawierać minimum 4 elementy graficzne (zdjęcia/grafiki) oraz minimum 1000 znaków ze spacjami. Uwaga: możliwa zmiana lokalizacji w przypadku nieuzyskania zgody właściciela gruntu na ustawienie tablicy.

· projekt i skład oraz wykonanie tablic o wymiarach: 120 (szerokość) x 80 cm, tablice wykonane na podkładzie dibond 3 mm, wydruk w pełnym kolorze na folii samoprzylepnej, zabezpieczenie laminatem płynnym;

· wykonanie 10 konstrukcji drewnianych wykonanych z drewna, zadaszonych dwuspadowym daszkiem, z plecami wykonanymi również z drewna, dostosowanych do rozmiaru tablic. Przybliżone wymiary: plecy: 120-121 x 80-81 cm, wysokość daszku ok. 35 cm, podstawa 60, wysokość całkowita konstrukcji 2,6m. Konstrukcje mają zapewniać stabilny montaż w podłożu (stelaż powinien zawierać elementy umożliwiające zakotwienie w podłożu). Rozmiar krawędziaków dostosowany do rozmiaru tablic. Komplet powinien być dobrze zabezpieczony impregnatem przed czynnikami atmosferycznymi. Kolorystyka impregnatu dostosowana do docelowego miejsca ustawienia tablic.

· Montaż tablic na konstrukcjach;

· Dostawę gotowych konstrukcji z tablicami do miejsc/miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu ostatecznych plików tablic w formie poglądowej (skompresowany PDF i jpg) oraz w wysokiej jakości, gotowej do druku i dalszej edycji.

Termin realizacji zadania:

1. Termin realizacji: 25 maja 2015.

Oferta powinna zawierać:

1. Podstawowe dane oferenta wraz z opisem doświadczenia, osób odpowiedzialnych za opracowanie merytorycznie treści tablic i przykładowymi zdjęciami wcześniej wykonanych zleceń o podobnym charakterze, należy dołączyć referencje lub kopie umów i protokołów odbioru stwierdzających poprawne wykonanie zleceń (skany).

2. Koszty realizacji zadania uwzględniające wszelkie koszty związanie z realizacją zadania podane w złotych polskich: wartość netto, wartość VAT (jeśli dotyczy), wartość brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów będą odrzucone ze względów formalnych.

Kryterium wyboru:

50% cena, 50% jakość oraz kompetencje (kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację, walory estetyczne, jakość stosowanych ilustracji/fotografii/materiałów graficznych, terminowość, solidność) w realizacji podobnych zadań.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 30 marca 2015 r. do godziny 10.00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgdodra@op.pl.

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające podstawowych kryteriów nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania. Szczegóły zamówienia określi umowa zawarta między Zamawiającym a wybranym wykonawcą.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica