Zobacz całą galerię


LGD poszukuje pracownika na zastępstwo

7 października 2015 - Justyna Tracichleb

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza otwarty nabór na stanowisko: kierownik do spraw administracyjnych, umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika, w wymiarze 1 etatu.

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

1)     Wykształcenie średnie lub wyższe;

2)     Staż pracy: minimum 3 lata w pracy administracyjno-biurowej, w tym 1 rok pracy w podobnym zakresie w organizacjach pozarządowych (etat, staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);

3)     Znajomość aktów prawnych związanych z administracją;

4) Doświadczenie w realizacji zadań finansowanych w ramach osi (podejścia) Leader

5)     Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD;

6)     Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;

7) prawo jazdy kat. B

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

1)     Wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;

2)     Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu;

3)     Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

4)     Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013 oraz 2014-2020;

5)     Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej;

6)     Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;

7)     Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

8) Doświadczenie w kierowaniu zespołem

Zakres obowiązków:

1) kierowanie pracami w Biurze, pracownikami i zleceniobiorcami,

2) prowadzenie sekretariatu Biura,

3) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w szczególności dokumentacji związanej z Lokalną Strategią Rozwoju KŁO

4) wsparcie merytoryczne w przygotowaniu budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych

5) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

6) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym.

7) wsparcie/koordynacja procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowisko pracy

8) prowadzenie korespondencji,

9) obsługa kancelaryjno-techniczna Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Rady i Zarządu,

10) przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Rady i Zarządu,

11) sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia,

12) prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady

13) prowadzenie rejestru uchwał organów Stowarzyszenia,

14) sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,

15) prowadzenie dokumentacji członkowskiej

16) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia,

17) zaopatrzenie Biura

18) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy

19) uczestnictwo w terenowych wydarzeniach realizowanych przez Stowarzyszenie i realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

20) wsparcie doradcze i animacyjne beneficjentów LGD w okresie naborów wniosków w zakresie swoich kompetencji

21) wsparcie konsultacyjne i informacyjne mieszkańców w zakresie PROW, osi Leader, działalności stowarzyszenia i LSR

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 październikaa 2015 r. do godz. 14.00, osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko kierownik ds. administracyjnych

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie oraz aplikacje, które wpłyną drogą e-mailową nie będą rozpatrywane.

Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica