Zobacz całą galerię


Nabór do Rady LGD

8 grudnia 2015 - Justyna Tracichleb

Nabór kandydatów do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

Na podstawie § 23 statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Zarząd Stowarzyszenia ogłasza

nabór kandydatów do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

Ogólne zasady wyboru

1. Rekomendacje składane są od momentu ogłoszenia naboru na stronie www.lgdodra.pl do 15 grudnia 2015 r (decyduje data wpływu). Rekomendacje składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową, albo poprzez pocztę elektroniczną na adres legiodrzanskie@gmail.com lub lgdodra@op.pl w formie skanu popisanych dokumentów, przy czym ich oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.

2. Rekomendacje na określonym wzorze może złożyć członek Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich. Członek Stowarzyszenia może rekomendować tylko jedną osobę w rozumieniu osoby fizycznej i prawnej.

3. Do rekomendacji należy dołączyć:

a. Formularz zgłoszeniowy do Rady LGD KŁO

b. Oświadczenie kandydata

c. Dokument potwierdzający przynależność do sektora

d. CV z opisem doświadczenia zawodowego i społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ocenie wniosków i działalności w obszarze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

e. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje zgodnie kryteriami wyboru.

4. Oceny formalnej dokonają pracownicy biura, sprawdzając czy:

a. Rekomendacja jest zgłoszona przez osobę/podmiot uprawniony

b. Rekomendacja jest podpisana przez osoby upoważnione (zgodnie np.: z KRS)

c. Czy posiada obowiązkowe załączniki tj. formularz zgłoszenia, dokument potwierdzający przynależność do sektora, oświadczenia kandydata i CV.

5. Oceny eksperckiej kandydatur dokona zespół w składzie:

a. Paweł Antoniewicz – ekspert w dziedzinie podejścia Leader

b. Andrzej Ferens – pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca do spraw rozwoju lokalnego

c. Dr Piotr Rogala – pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

6. Skład i struktura Rady LGD KŁO

a. W Radzie LGD KŁO podział sektorowy będzie następujący

· Sektor publiczny – 0-4 radnych

· Sektor społeczny – od 0-7 radnych, minimum 3

· Sektor gospodarczy – 0-7 radnych minimum 3

· Mieszkańcy – nie więcej niż 7 radnych

b. Łączna liczba radnych nie może przekroczyć 15 osób (minimalna ilość: 12)

c. W Radzie LGD KŁO reprezentowana jest każda z 12 gmin tworzących LGD, przy czym warunek ten nie musi być spełniony, jeśli z danej gminy nie wpłynie żadna rekomendacja.

d. W pierwszej kolejności będą punktowane kryteria merytoryczne. Jeśli w wyniku oceny merytorycznej nie zostaną spełnione warunki punktu a, b i c punktowane będą kryteria strategiczne.

7. Kryteria wyboru

Lp.

Kryteria merytoryczne

Punkty

1

Doświadczenie w ocenie wniosków w ramach PROW

0-7

2

Doświadczenie w ocenie wniosków ogólnie (bez PROW)

0-7

3

Doświadczenie w realizowanych projektach własnych lub w partnerstwie z innymi

0-7

4

Wiedza, doświadczenie zawodowe i społeczne

0-7

Kryteria strategiczne

5

Równomierność reprezentowania gmin LGD KŁO

0 lub 10

6

Równomierność reprezentowania sektorów

0 lub 10

7

Przynależność sektorowa

0 lub 5

8. Kryteria będą poddawane ocenie w następujących zakresach:

Kryteria merytoryczne

a. Kryterium1: Doświadczenie w ocenie wniosków w ramach PROW

Ocenie będzie podlegać ilość ocenionych operacji w ramach PROW (odniesienie do ocenionych wniosków względem przekazanych do oceny), frekwencja na posiedzeniach Rady LGD.

Doświadczenia takie powinno być potwierdzone zapisami w CV oraz zaświadczeniami lub umowami.

b. Kryterium2: Doświadczenie w ocenie wniosków ogólnie (bez PROW)

Ocenie będzie podlegać ogólna ilość ocenionych wniosków bez PROW, ilość i doświadczenie w wykazanych programach grantowych lub programach operacyjnych. Doświadczenia takie powinno być potwierdzone zapisami w CV oraz zaświadczeniami lub umowami.

c. Kryterium3: Doświadczenie w realizowanych projektach własnych lub w partnerstwie z innymi

Odniesienie do projektów, w których osoba rekomendowana do Rady LGD brała czynny udział, określenie roli i zakresu zadań w projektach. Odniesienie do skali projektów ilościowe i jakościowe.

Odniesienie do projektów w społecznościach lokalnych powinno się znajdować w CV.

d. Kryterium 4: Wiedza, doświadczenie zawodowe i społeczne

Posiadana wiedza na temat podejścia Leader, projektów i rozwoju obszarów wiejskich nabyta przez kandydata na szkoleniach lub w szkołach i uczelniach wyższych.

Odniesienie do pełnionych funkcji w pracy zawodowej w zakresie realizacji zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Odniesienie do pracy społecznej w swojej społeczności lokalnej lub innych społecznościach oraz dla grup wykluczonych. Pełniona działalność nieodpłatna na rzecz dobra wspólnego i innych ludzi.

Odniesienie do kryterium powinno się znajdować w CV kandydata i załącznikach w postaci dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów.

Maksymalna ilość punktów 28

Kryteria strategiczne

e. Kryterium 5: Równomierność reprezentowania gmin LGD KŁO

Przyznaje się dodatkowo, jeśli kandydat jest jedynym przedstawicielem z danej gminy z obszaru realizacji LSR.

f. Kryterium 6: Równomierność reprezentowania sektorów

Kandydat dostaje punkty, gdy jest kandydatem z sektora, który reprezentowany jest w wymaganej ilości minimalnej lub mniejszej dla danego sektora. Kandydat spełnia ten warunek, jeśli reprezentuje sektor gospodarczy lub społeczny jako jednej z 3 lub mniej kandydatów – przykład: minimalna ilość przedstawicieli sektora gospodarczego wynosi 3. Zgłasza się 3 lub mniej kandydatów z sektora gospodarczego – każdy z nich otrzymuje punkty. Jest więcej kandydatów – decydują kryteria merytoryczne i żaden nie otrzymuje dodatkowych punktów w tym kryterium.

g. Kryterium 7: Przynależność sektorowa

Punkty w ramach kryterium są przyznawane wtedy, gdy osoba przynależy tylko do jednego sektora (nie jest powiązana z innymi – weryfikacja na podstawie formularza zgłoszeniowego) lub jest tylko mieszkańcem bez przynależności sektorowej.

Maksymalna ilość punktów 25

Wszystkie elementy podlegające ocenie muszą mieć odzwierciedlenie w złożonych dokumentach załączonych do rekomendacji.

2. Ocena ekspercka wraz z wynikami zostanie przedstawiona na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Przedstawiona lista najlepiej ocenionych kandydatów może zostać przyjęta w całości, jeśli spełnia wymogi pożądanej struktury i składu Rady LGD.

Poniżej zamieszczamy niezbędne wzory/formularze (w formacie rtf, tak, aby nie było żadnych problemów z otwieraniem plików w różnych edytorach tekstów) oraz dokument informacyjny dot. sektorowości. Formularze dostępne są również w biurze LGD.

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica