Zobacz całą galerię


Zmiana rozporządzenia

9 września 2016 - Justyna Tracichleb

Informujemy, że uległo zmianie rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W związku ze zmianą rozporządzenia uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

Najważniejsze zmiany to:

  • wprowadzenie wymogu posiadania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na etapie składania wniosku o pomoc, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
  • wprowadzenia wymogu wskazania w biznesplanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług;
  • w przypadku podejmowania działalności gospodarczej wprowadzenia obowiązku zgłoszenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej lub utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
  • w przypadku podejmowania działalności gospodarczej zmiana wysokości pierwszej transzy pomocy z 70 na 80% przyznanej pomocy oraz wprowadzenia warunków jej wypłaty, tj.  podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności oraz uzyskania pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji, w tym ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
  • w przypadku rozwijania działalności gospodarczej wprowadzenie warunku, iż podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;
  • w przypadku podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej wprowadzenie do umowy o dofinansowanie obowiązku osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego, poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Na naszej stronie, w zakładce "Przepisyznajdą Państwo rozporządzenie zmieniające, a w zakładce "Dla wnioskodawców - wzory wniosków i dokumentów" także nowe wersje wniosków (wersje 2z):

1)   na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2)   na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3)   na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzory ww. dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne także na stronie internetowej ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

PnWtŚrCzPtSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


fb g__
t logo_1logotypKSOWmin_rol_logo

arimr_logo2


mads_baner2

logo_roben


dzialajlokalniepoziom2

ekomuzea_baner_logo
Projekt i realizacja: Studio Avatar - strony www Legnica