Klauzula informacyjna Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce dla programu „Działaj Lokalnie”
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), przekazujemy
Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia usług
dostępu do generatora wniosków, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych w ramach
realizacji programu „Działaj Lokalnie”.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce (ARFP) z siedzibą w Warszawie (00-590), Marszałkowska 6/6, (dalej jako: „Administrator”).
2. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
a) dane identyfikujące (imię (imiona), nazwisko),
b) dane kontaktowe (telefon, adres e-mail),
c) dane przekazywane we wnioskach grantowych,
d) dane przekazywane w deklaracjach udziału,
e) wizerunek (zdjęcia, filmy).
2) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów
statutowych, w szczególności zaś w celu:
a) współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach programów grantowych – do podjęcia działań
na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umów (umożliwienie złożenia wniosku, ocena formalna
i merytoryczna złożonych wniosków), realizacji zawartych umów, w tym takich celów jak
uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny
przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem
działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach
(w tym dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach
ciał statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji członkowskiej), księgowych,
podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. c) RODO);
c) jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego
partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej
przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku
z złożonymi wnioskami lub realizowanymi grantami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO);
e) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym: statystyki, komunikacji
i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie
integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. f) RODO);
g) Administrator może przetwarzać Pani/Pana wizerunek w zakresie innym niż wynikający
z monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dobrowolnie zostanie przez
Panią/Pana przekazany do Administratora (zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć
wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym
zakresie. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane:
a) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa
prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, podmioty świadczące usługi
z zakresu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji,
b) odrębnym administratorom, w szczególności fundatorowi programu „Działaj Lokalnie”
(Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której obowiązki jako administratora w zakresie
wynikającym z RODO realizuje Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa),
c) podmiotom udzielającym finansowania na rzecz programów grantowych.
2) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji
międzynarodowych, za wyjątkiem danych przekazywanych fundatorowi programu „Działaj Lokalnie”,
które mogą być przekazywane przez fundatora do USA.
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2
celów przetwarzania, tj.:
a) dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku
z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia
określonego przepisami kodeksu cywilnego;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami
księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez
okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków
przez Administratora;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda
na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
d) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów
administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności
przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania
lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
1) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g) prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
6. SPOSÓB REALIZACJI PRAW
Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący
sposób:
a) adres e-mail: rodo@filantropia.org.pl;
b) adres korespondencyjny: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa;
c) telefon kontaktowy: +48 22 622 01 22, +48 22 622 02 08, +48 22 622 02 09.
7. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na adres organu, tj. ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności
w oparciu o profilowanie.